Skogkultur

Både Landbruksdirektoratet og Norsk institutt for bioøkonomi leverer informasjon om foryngelse av skog.

Skogkultur er nødvendige investeringer for å få fram ny skog etter hogst og stell av ungskog. Alle skogeiere har en plikt til å sørge for at skogarealene blir forynget etter en hogst.

3 år etter hogst skal flata være tilfredsstillende forynget ifølge skogloven.

Anbefalt plantetetthet 160-220 planter pr. daa. Plant tettest på gode boniteter. Det gis 50% tilskudd eksklusiv m.v.a.

3 år etter planting bør plantefeltet kontrolleres da snutebille, konkurranse fra gress og kratt kan ha ført til svinn i plantefeltet.

Suppleringsplanting dekkes med 100% tilskudd eksklusiv m.v.a.

5-10 år etter planting bør plantefeltet sjekkes for behov ungskogpleie.

Kontaktinfo

Jan Jenssen
Skogbruksansvarlig
E-post
Telefon 75 01 20 93
Mobil 975 13 509