Planvedtak - Detaljreguleringsendring for del av Buøy, PlanId 2017003

Brønnøy kommunestyre godkjente i møte 24. juni 2020, sak 51/20, privat detaljreguleringsendring for del av Buøy (PlanId 2017003) i Brønnøy.

Planvedtaket kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planvedtaket legger til rette for 2 boligtomter på del av et tidligere naustområde på gnr 87, bnr 47 på Buøy, og endrer et tilsvarende utsnitt av reguleringsplan Buøy sør (PlanId 2003001, vedtatt 05.02.2003).

Av hensyn til ferietiden er klagefrist på planvedtaket satt til 1. september 2020.

Ev. klage må være skriftlig og sendes: Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund, eller e-post: postmottak@bronnoy.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og/eller krav om innløsning etter samme lov § 15-3, må være satt fram skriftlig innen 3 år fra kunngjøring av vedtaket, og sendes til samme adresse som nevnt over.
 

Plandokumenter:

Utskrift fra møtebok i k-sak 51/20 (PDF, 142 kB)

2017003_Planbeskrivelse med vedtatte planbestemmelser (PDF, 583 kB)

2017003_vedtatt-plankart (1:1000 i A3-format) (PDF, 414 kB)

2017003_Planbestemmelser (PDF, 83 kB)

 

Rådmannen