Varsel om oppstart av privat reguleringsarbeid på Buøy sør

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-1, 12-8 og 12-14 varsles oppstart av privat reguleringsendring for gnr 87, bnr 40, 45 og 47 på Buøya.

Formålet med reguleringsendringen er å omregulere vestre del av Buøya fra naust til småbåtanlegg (båtutsett), naust og boligbebyggelse (småhusbebyggelse).

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til: Drevland as, Salhusoddan 19, 8907 Brønnøysund. Eller som mail til: post@drevland.as innen 26. januar 2018.

Les mer her (PDF, 450 kB)