Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Toft næringsområde (Planid 2018002)

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 m.fl. legges forslag til detaljregulering for Toft næringsområde ut til høring og offentlig ettersyn etter behandling i Brønnøy formannskap 20.1.2021, sak 8/21.

Planforslaget fremmes av Rambøll AS på vegne av Aquaculture Innovation AS.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et ca. 470 daa stort sjørettet næringsareal sør for Toft i Brønnøy, for bl.a. landbasert oppdrett, og med tilhørende infrastruktur som atkomstveg og gang-/sykkelveg fra Toftveien (fv. 7234), havn med kaianlegg, turveg, m.m. Næringsområdet vil omfatte arealer både på land og sjø.

Planforslaget omfatter området vist på kartutsnittet:

Klikk for stort bilde Plankart i målestokk 1:2000, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser, ROS-analyse, konsekvensutredninger og samt øvrige dokumenter i saken finnes lenger ned på siden. Planens dokumenter er også lagt ut på kommunens Servicekontor og på biblioteket.

Evt. merknader eller uttalelser til planforslaget kan sendes skriftlig til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 BRØNNØYSUND, eller med e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no, innen 19. mars 2021.

Plandokumenter:

Formannskapets vedtak om høring og offentlig ettersyn F-sak 8-21 (PDF, 257 kB)

Oversendelsesbrev 17.12.2020 (PDF, 109 kB)

Plankart A0-M2000 datert 11.01.2021 (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser Toft næringsområde 11.01.2021 (PDF, 166 kB)

Planbeskrivelse Toft næringsområde 11.01.2021 (PDF, 3 MB)

1 Referat fra oppstartsmøte 15.10.2018- detaljregulering Toft næringsområde (PDF, 368 kB)

2 Innspillsbehandling Toft næringsområde 13.01.2021 (PDF, 163 kB)

2.1 Innspill samlet 13.01.2021 (PDF, 4 MB)

3 ROS-analyse TOFT NÆRINGSOMRÅDE 16.12.2020 (PDF, 863 kB)

4 Illustrasjonsplan Toft næringsområde 16.12.2020 (PDF, 877 kB)

5 KU Naturmangfold Toft næringsområde rev24052019 (PDF, 4 MB)

6 KU Friluftsliv 17.12.2020 (PDF, 2 MB)

7 VA-notat Toft næringsområde_rev02 13.01.2021 (PDF, 472 kB)

7.1 H001 – overordnet vann og avløpsplan_rev1 (PDF, 680 kB)

7.2 H002 – overvannshåndtering (PDF, 787 kB)

8 Vurdering landskapsbilde 16.12.2020 (PDF, 2 MB)

9 Geoteknisk notatG-not-001 1350030281 17.12.2020 (PDF, 300 kB)

9.1 Geoteknisk rapport G-rap-001 1350030281_rev01 Toft Industriområde (PDF, 5 MB)

9.2 Situasjonsplan grunnboringer del 1 - 1001_01 (PDF, 744 kB)

9.3 Situasjonsplan grunnboringer del 2 - 1001_02 (PDF, 816 kB)

9.4 Stabilitetsberegning 1002 M500 (PDF, 598 kB)

10 C-rap-001 Toft næringsområde - Støyutredning 15.12.2020 (PDF, 4 MB)

11.1 Veg - Plan- og profiltegning C01_B_08.01.2020 (PDF, 494 kB)

11.1B Veg - Kryss og avkjørsel E01_B (PDF, 591 kB)

11.2 Veg - Plan- og profiltegning C02_07.12.2020 (PDF, 550 kB)

11.3 Veg - Plan- og profiltegning C03_07.12.2020 (PDF, 415 kB)

12 Trafikkanalyse Toft næringsområde ver 2.1 11.01.2021 (PDF, 2 MB)

13 Intensjonsavtale mellom AI, Toft Velforening og Sport Torghatten IL (PDF, 763 kB)

Planprogram Toft næringsområde 030820 (PDF, 1022 kB)