Høring - søknad om arealendring av lokalitet Slåttvika i Brønnøy kommune

Brønnøy kommune har mottatt søknad fra Marine Harvest AS om arealendring av eksisterende akvakulturlokalitet ved Slåttvika i Storfjorden. Lokaliteten er i dag klarert for produksjon av laks, ørret og regnbueørret (matfisk).

Det har blitt avdekket et avvik mellom dagens posisjon av lokaliteten og tillatt areal fra akvakulturregistret. Det er dette avviket som nå søkes om å få rettet opp slik at tillatelsen samsvarer med lokalitetens faktiske plassering.

slåttvika_avvik - Klikk for stort bilde
 
 
 
 
Illustrasjon fra søker. Det rosa området er dagens plassering av anlegget. Numrene er ytterpunktene i dagens tillatelse.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med tilhørende forskrifter legges søknaden ut til offentlig innsyn.

Søker: Marine Harvest Norway AS org. 959 352 887

Søknaden gjelder: Arealendring ved akvakulturlokalitet

Omsøkt størrelse: Ingen endring

Lokalitet: Slåttvika, Storfjorden

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º31,436` Ø 12º32,701`

Kontakt: Marine Harvest AS v/ Jonathan Vaz, mobilnr. 95221462 / Brønnøy kommune: postmottak@bronnoy.kommune.no

Planstatus: Området er i gjeldende arealplan uplanlagt (foreslått akvakulturområde i gjeldende plan ble ikke vedtatt på grunn av innsigelse).

Samlet søknad ligger tilgjengelig her (PDF, 10 MB) og ved Brønnøy rådhus.

Eventuelle merknader til søknaden må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 8. februar 2018. Innspillet sendes per epost til postmottak@bronnoy.kommune.no eller per post til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund.

 

.

Kontaktinfo

Line Marie Tholstrup
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 75 01 25 17