Høring - utvidelse av akvakulturlokalitet Varholmen.

Brønnøy kommune har mottatt søknad fra Bindalslaks AS om biomasse- og arealendring av eksisterende akvakulturlokalitet ved Varholmen. Lokaliteten er i dag klarert for produksjon av laks, ørret og regnbueørret (matfisk) med et omfang på 3120 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB). Det søkes nå om biomasseendring opp til 5460 tonn MTB ved lokaliteten. Det søkes også om å justere anlegget 90 grader mot øst. 

I henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 med tilhørende forskrifter legges søknaden ut til offentlig innsyn.

Søker: Bindalslaks AS org. 960 672 461

Søknaden gjelder: Biomasse- og arealendring ved akvakulturlokalitet

Omsøkt størrelse: 5460 tonn MTB

Lokalitet: Varholmen, Brønnøy kommune

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º32,800` Ø 12º07,650`. Midtpunkt fôringsflåte N 65º32,788 Ø 12º07,306`

Kontaktadresse: postmottak@bronnoy.kommune.no

Planstatus: Det omsøkte arealet med fortøyningsareal ligger nord-øst for Vågøya og Rotholmen ved Varholmen (se kart i samlet søknad). Området er i kommuneplanens arealdel uplanlagt.

Søknaden ligger tilgjengelig ved Brønnøy rådhus.

Eventuelle merknader til søknaden må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 22. januar 2018. Innspillet sendes per epost til postmottak@bronnoy.kommune.no eller per post til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund.

Det vises til samlet søknad. (PDF, 7 MB)

Kontaktinfo

Line Marie Tholstrup
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 75 01 25 17