Varsel om planoppstart - Reguleringsplan for Torghatten

På vegne av Statens vegvesen Turistvegseksjonen varsles oppstart av reguleringsarbeid.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvikling av Torghatten som en av Nasjonale Turistvegers 10 store attraksjoner i Norge.

Vedlagt er et notat med nærmere informasjon om planarbeidet,
og et kart som viser avgrensing av planområdet ved oppstart, på pdf-format, og sosi-format for de som har bruk for dette. 

I samråd med Brønnøy kommune er det konkludert med at planarbeidet ikke medfører krav om planprogram eller konsekvensutgreiing etter § 4-1 i plan- og bygningslova.

Spørsmål eller innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Structor Lillehammer AS ved Harald Snippen, Fåberggata 116, 2615 Lillehammer, eller på e-post: harald.snippen@structor.no, innen 30. april 2019.