Kommuneplanens arealdel

Brønnøy kommune er fortsatt i gang med å revidere kommuneplanens arealdel. Et forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2029 var på høring sommeren 2018. Dette resulterte i en rekke innsigelser[1]. Kommunen har forsøkt å imøtekomme innsigelsene, og et revidert planforslag (2019-2030) har vært på ny høring sommeren 2019. Etter denne siste høringen ligger det fortsatt innsigelser til noen konkrete områder i sjø, mens alle innsigelser på land er trukket.

Planforslaget var til mekling hos Fylkesmannen i Nordland i februar 2020. Brønnøy kommune og innsigelsespartene fant ingen løsning i løpet av meklingen. Planforslaget skal tas opp til behandling i kommunestyret, som avgjør hva som skal skje videre.

Et eventuelt planvedtak vil bli kunngjort på kommunens hjemmeside og i Brønnøysunds Avis.

Inntil ny plan foreligger, er det kommuneplanens arealdel 1998-2010 som gjelder.

Ta kontakt til kommunen dersom du har spørsmål til arbeidet.

Her finner du planmaterialet som sist var til høring.

 

[1] En innsigelse begrenser kommunens mulighet til å treffe bindende planvedtak, og kan fremmes av regional og statlig myndighet når de mener at det er nødvendig for å sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser blir godt nok ivaretatt. Kommunen kan fatte bindende planvedtak for kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner så lenge det skjer innenfor de rammer og retningslinjer som er gitt fra nasjonalt og regionalt nivå. Den rettslige betydningen av innsigelse er at kommunens planvedtak ikke blir rettslig bindende, og at myndigheten til å treffe endelig planvedtak overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kontaktinfo

Lill-Anita Horn
Arealplanlegger - rådgiver
E-post
Telefon 75 01 25 10