Varsel om oppstart av detaljreguleringsendring - Lille Brønnøya

Det varsles med dette om at Brønnøy kommune setter i gang planarbeid for å omregulere Lille Brønnøya til planlagt formål – Lille Brønnøya aktivitetspark. Hensikten med planarbeidet er å omregulere den del av parkområdet som er regulert til byggeområde (kombinert formål for offentlig bygg og forretning) til grønnstruktur (park m.m.). Omreguleringen er en forutsetning for å sikre parkanleggets planstatus. Planarbeidet følger opp kommunestyrets vedtak i sak 58/17.

Det vurderes samtidig mulig omregulering ved den gamle brannstasjonen. Planavgrensning er vist med stiplet linje på kartet. Planområdet vil eventuelt bli begrenset til kun å omfatte Lille Brønnøya.

Klikk for stort bilde

Plandokument: Foreløpig planbeskrivelse - planinitiativ (PDF, 798 kB) .

Ved spørsmål, kontakt Andreas T. Solheim, tlf. 75012517.

Eventuelle innspill og merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 BRØNNØYSUND, eller helst på e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no, innen 13. mars 2020