Oversikt regelverk og veiledninger

Feiertjenesten må forholde seg til det regelverket som til enhver tid regulerer fagområdet. Den praktiske forståelsen av regelverket er i de fleste tilfeller beskrevet i veiledninger og kommentarutgaver til forskrifter, preaksepterte løsninger og byggforskserien som er utarbeidet av SINTEF Byggforsk. Dette er ikke regelverk, men fortolkningen av det regelverket som ligger i bunn.

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.