Gebyrer/priser

Avgiftene for vann og avløp beregnes etter selvkost. Det vil si at kommunen skal dekke sine utgifter til bygging, drift og vedlikehold av sine anlegg gjennom gebyret.

Prisene for vann og avløp justeres etter konsumprisindeks. Gebyrer for 2018 blir lagt ut så snart konsumprisindeks for 2017 foreligger fra Statistisk sentralbyrå..