Brøyting

 

Brønnøy kommune har ansvar for brøyting av kommunale veger, fortau og gang/sykkelveger. Fylkesveger har Statens vegvesen ansvar for. Hvem som eier veien finner du her.

Når det er over 8-12 cm våt snø og/eller 12-15 cm tørr snø på veier for motorkjøretøy, skal det brøytes.

Fortau, gang-/sykkelveier skal brøytes når det er over 5 cm snø.

 

Hovedveger i boligfelter og øvrige hovedveger prioriteres før mindre trafikerte veger når det er nødvendig å foreta prioritering. Det samme gjelder sandstrøing.Her prioriteres kurver og stigninger.

 

Kjøretøy som står vi vegen for brøytingen vil få et varsel om at kjøretøyet må flyttes innen en angitt frist. Om dette ikke etterfølges vil kjøretøyet bli fjernet for eiers regning, uten ytterligere varsel.

Huseiere som eier grunn eller bygning som grenser til offentlig sted, har plikt til å rydde fortauet for snø og is, og strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.