English contents Skalere tekst Øke kontrast

Vannforsyning


Vannforsyningen ligger inn under driftsavdelingens ansvarsområde. I Brønnøy er det etablert tre kommunale vannverk, Brønnøy, Hommelstø og Sæterlandet vannverk.
Vannetaten skal ivareta kommunens forpliktelser og utøve myndighet knyttet til vannforsyning.Virksomheten omfatter anlegg, drift og vedlikehold av renseanlegg, høudebasseng og hovedledninger for drikkevann. 

Brønnøy vannverk forsyner Brønnøy med omegn ca. 5.750 personer.
Vannkildene er Sæterstivatnet (kote 245 magasin 900.000 m³) og Kvenngroelva (kote 85)
Renseanlegget er på Vedal og består av selvrensende trykksiler, alkalisering og UV-behandling (kloring som nødanlegg).
Tilremsmagasinet kote 58,6 magasin 27.000 m³ (kloring som nødanlegg)
Storvatnet - Torget (nødmagasin)

Hommelstø vannverk forsyner ca. 500 personer 
Vannkildene er Kjerstivatnet (kote 78,4 magasin ca. 40.000 m³)
Renseanlegget er i Hommelstø og består av en trykksil og UV-aggregat (kloring som nødanlegg).
Naustvikelva (kloring reservevannkilde) 

Sæterlandet vannverk forsyner ca. 60 personer 
Vannkildene er Kaldbekken (kildeutspring i fjellet på kote 159,5)
Sæterlandet renseanlegget består av en trykksil og UV-aggregat. (kloring som nødanlegg).
Pga. store høydeforskjeller er vannledningsnettet delt i tre trykksoner.

Total lengde av kommunalt vannledningsnettet er ca 148 km, jfr. graf for fordeling på ulike materiell.

Vannledningsnett

Mål og retningslinjer
All bosetning og næringsvirksomhet i kommunen bør sikres tilfredsstillende vannforsyning.
Vannavgiftene bør gi dekning for kommunens utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av de kommunale vannverk, og skal være lik i hele kommunen.
Kvalitetskravene som er fastlagt i Forskrift om vannforsyning og drikkevann 01.01.2002 skal oppfylles.


I tillegg er det fem stk. private vannverk i Brønnøy kommune:

  • Skille vannverk 38 abonnenter, kilde Mortenbekken kote 55 ca 3,6 km fordelingsnett
  • Møllhusberget vannverk 19 abonnenter kilde bekk fra Akseltjønna kote 55 ca 2,7 km fordelingsnett
  • Bjørndal vannverk 50 abonnenter, kilde Bjørndalsbekken kote 45 ca 5,7 km fordelingsnett
  • Nevernes vannverk 19 abonnenter, kilde bekk til Nevernesvatnet kote 48 ca 3,3 km fordelingsnett
  • Tosbotn vannverk 23 abonnenter, kilde Tverråa kote 65,8 ca 2,6 km fordelingsnett

 

Noen dokumenter er i PDF-format, og du må ha Adobe Acrobat Reader for å lese dokumentet.
Programmet er gratis og kan lastes ned her: Adobe Acrobat Reader.
GetAdobe
   
Aktuelle Linker:  
Sanitærforskriften  
Gravemelding pdf Logo
Gebyrer og priser pdf Logo

Helgeland Driftsassistanse VA

 
Folkehelseinstituttet  
Ny drikkevannsforskrift  Sist oppdatert den 08.feb.2016