English contents Skalere tekst Øke kontrast

Brønnøy lufthavn


Brønnøysund lufthavn med forslag til planprogram


I samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-11 varsles det oppstart av arbeid med områdeplan for Brønnøysund lufthavn, gnr/bnr 104/1033 m.fl. i Brønnøy kommune. Planarbeidet omfatter det arealet som er vist på kartutsnittet.


 

Forslag til planprogram for konsekvensutredninglanprogram

Samtidig varsles det at forslag til planprogram for konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 4-1.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for følgende:

-         Oppgradering av flyplassen i henhold til Forskrift om utforming av store flyplasser – BSL E 3-2.

Planforslaget innebærer mindre endringer, hovedsaklig utvidelse av terminalområde og sikkerhetssone, etablering av utrykningsveg og båtutsett for redningsbåt, samt omregulering av industriområder til friluftsområder/landbruk.Høyderestriksjoner rundt rullebanen, restriksjonsområder rundt navigasjonsanlegg samt støysoner, vil bli lagt inn som hensynssoner i planforslaget.

 

Det vil bli  utredet konsekvenser for:

-         Friluftsinteresser

-         Næringsinteresser

-         Biologisk mangfold

 

Tiltakshaver er Avinor og konsulent for planarbeidet er Tegn 3. Kontaktperson er Jon Eirik Fjørtoft, e-post: jon.eirik.fjortoft@tegn3.no.

 

Innspill til planarbeidet kan sendes til Tegn 3, Sandslimarka 35, 5254 Sandsli innen 28.04.11. Alle innspill vil bli innlevert til Brønnøy kommune.
Sist oppdatert den 09.sep.2015