English contents Skalere tekst Øke kontrast

Vegetasjon langs offentlig veier og avkjørsler


Brønnøy kommune er positiv til vegetasjon, og bruk av denne på og ved eiendommer. I enkelte situasjoner kan hekker busker og trær imidlertid være til hinder for ferdsel på veiene, spesielt med henblikk på utføring av offentlige tjenester som veivedlikehold (grøfting, grusing, høvling, snøbrøyting m.m.), samt lastebil-/busstransport etc. (renovasjonsbil, melkebil, personbefordring m.m.). I tillegg kan det skape trafikkfarlige situasjoner, spesielt ved veikryss, gangfelt og avkjørsler. For å bedre framkommeligheten og unngå skader på kjøretøy/maskiner, samt bedre trafikksikkerheten, ønsker Brønnøy kommune at det blir foretatt rydding og fjerning av vegetasjon i nødvendig omfang. Vi vil med dette pålegge grunneiere hvor det i henhold til foran skrevne er behov for å foreta rydding og fjerning av vegetasjon å utføre dette snarest mulig. Grunneiere som ikke har mulighet til å foreta arbeidet selv, kan event. ta kontakt med VO11 Teknisk for bistand. Med hjemmel i nabolovens §12 vil forøvrig vegetasjon som ikke blir ryddet og fjernet innen rimelig tid, bli ryddet av kommunen uten nærmere varsel, og alt avfall vil bli etterlatt på deres eiendom. I.h.h.t. veglovens §43 pålegges eier eller bruker av eiendommen bl.a. ansvar for at krav til fri sikt i avkjørsler/veikryss blir opprettholdt.


 

Kjære huseier/grunneier!

 

Klipp hekk, busker og trær
- tenk trafikksikkerhet og framkommelighet! 

                                                

Hekk, busker og trær kan skape farlige trafikksituasjoner

Hvis bilister ikke ser hva som skjuler seg bak hekken, kan de kjøre på og skade, og i verste fall drepe myke trafikanter. Kjørende skal kunne stoppe på en tredjedel av avstanden mellom kjøretøyet og den myke trafikanten.

 

Trafikksikkerhet – også ditt ansvar

Tragiske ulykker og store materielle skader kan kanskje unngås hvis du passer på at hekk, busker, trær og parkerte biler ikke hindrer sikt og framkommelighet.

 

Det er viktig at:

- hekken din ikke hindrer sikt til din avkjørsel og til naboens avkjørsel.

- hekken din ikke blir høyere enn 50 cm i frisiktsonen.

- hekken, buskene og trærne dine ikke vokser ut over fortauet eller veibanen.

- du klipper og vedlikeholder hekk, busker og trær jevnlig.

 

Vis ansvar! Kjør forsiktig og hensynsfullt! Parker med ettertanke!

 

   REGLER FOR FRI SIKT!

 

Reglene for frisiktsoner sier hvor mange meters lengde fra veikryss og lignende du må klippe hekk og busker ned til 50 cm høyde. Du kan for øvrig flytte hekken inn på tomta slik at den er plassert utenfor frisiktsonen. Se eksempler på frisiktsoner, merket med rød stiplet strek på tegningene.

Krav til frisiktsoner er gitt i vegloven. De varierer med veitype, trafikkmengde og fartsgrense.

 

 

HEKK INNTIL VEIKRYSS

 

bilde1.jpg

Høyde på hekk og gjerde må ikke overstige 50 cm over gateplan. Hekk og gjerde kan for øvrig flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rød stiplet strek.

Det må være fri sikt 4 meter/10 meter i boligvei. I samlevei må det være fri sikt 30 eller 60 meter, avhengig av fartsgrensen.

 

 

HEKK INNTIL AVKJØRSEL FRA BOLIG

 

bilde2.jpg

Høyde på hekk og gjerde må ikke overstige 50 cm over gateplan. Det må være fri sikt 4 meter i avkjørsel. I samlevei må det være fri sikt 30 eller 50 meter, avhengig av fartsgrensen.

 

 

HEKK INNTIL AVKJØRSEL SOM KRYSSER GANG- OG SYKKELVEI

 

bilde3.jpg

Det må være fri sikt 3 meter inn på avkjørsel. Mot gang- og sykkelvei må det være 20-40 meter fri sikt, avhengig av stigningsforhold.

 


Takk for at du klipper hekk og busker  ned til ca. 50 cm høyde i frisiktsoner. Det kan spare liv!

 

 

Hekk, busker og trær

 

Hekk busker og trær fra din eiendom må ikke skjule trafikkskilt og veinavnskilt. Sørg for å klippe grener og kvister slik at de ikke strekker seg utover din eiendom og skjuler viktig  trafikkinformasjon.

 

Kvister og grener som vokser utover eiendommen din kan skape farlige situasjoner. Sørg for at vegetasjon fra din eiendom ikke er til hinder for trafikk på fortau, sykkelfelt og veibane, eller er til hinder for gatelysanlegg (lysarmatur og strømkabel). Fri høyde skal være ca. 10 meter, 1,5 m til hver side av lysmast og strømkabel (luftstrekk).   

 

Har du trær på din eiendom må du sørge for at grener og kvister ikke henger lavere enn minimum 4 meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve veibanen skal være min. 4,7 m.


bilde4.jpg
Sist oppdatert den 09.sep.2015