English contents Skalere tekst Øke kontrast

Veier, Gatelys og Parkdrift


Kommunale veger og gater
Herunder ligger drift og vedlikehold samt nyanlegg av kommunale veger og gater. Det daglige ansvaret er tillagt oppsynsmann under driftsleder. Oppsynsmannen har også ansvar for saksbehandling knyttet opp mot veger og trafikkspørsmål. Brønnøy kommune har ca. 133 km kommunale veger og ca. 5 km fortau og gang- og sykkelstier.

Mål og retningslinjer

  • Det er et klart mål å redusere risikoen for ulykker langs kommunale veger og gater.
  • Kommunale veger og gater skal til enhver tid være framkommelige for alle trafikkanter.
  • Veger som ikke har tilfredsstillende standard bør sikres en rimelig standardheving.

Strategi og tiltak
Gjennom aktiv bruk av Trafikksikkerhetsplanen søkes frigjort statlige ressurser til trafikkforbedrende tiltak.
Kommunal finansieringsandel må innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
For Brønnøysundområdet og innenfor kommunedelplanområdene bør det utarbeides en hovedplan for framtidens vegsystemer hvor hovedveger, samleveger og gang- sykkelveger inngår som elementer i en strategi for å redusere ulykkesrisikoen og sikre framkommeligheten.
Veivedlikeholdsplanen må rulleres årlig og danne grunnlag for prioriterte tiltak. 
Veienes klassefiseringsstatus vurderes kontinuerlig.


Veg- og gatelys
Ansvar for dette virksomhetsområdet er tillagt oppsynsmann veidrift, og er derfor nært knyttet opp til drift av veger og gater forøvrig. De senere år er det ved kommunal overtagelse av privat utbygde boligfelt blitt overtatt et betydelig antall nye lyspunkt. Dette representerer et økende behov for økonomiske ressurser til dette virksomhetsområdet. Pr. dd. har Brønnøy kommune ansvaret for ca. 1200 lyspunkt.

Mål og retningslinjer

  • Gjennomføre kostnadsreduserende tiltak som redusert driftstid og bruk av lavenergibelysning.

Strategi og tiltak
For å redusere driftsutgiftene bør etaten i samarbeid med Helgeland Kraftlag søke å redusere antall abonnement til et minimum. 
Belysningsarmatur som inneholder miljøgiften PCB tas hånd om på en forsvarlig måte ved utskifting.

 

Parker og grøntområder
Ansvaret for dette virksomhetsområdet ligger hos kommunegartneren.
Oppgavene er drift og vedlikehold av parkareal, beplantningsfelt og andre sentrumsnære grøntområder.
I tillegg betydelige arbeider for kirkevergen med vedlikehold av kommunens kirkegårder.
En stillingsressurs er prioritert til arbeidsledelse av arbeidstreningsgruppen.
I vinterhalvåret prioriteres oppgaver som snøryddingsarbeid på gang-/sykkelvegnett, fortau og ved offentlige bygninger.

Mål og retningslinjer

  • Forvalte kommunens "grønne verdier" på en rasjonell og framtidsrettet måte.
    Utgjøre kommunens grøntfaglige kunnskapsbase, og utføre veiledning / oppgaver etter nærmere avtale med etater, avdelinger og eksterne samarbeidspartnere. 

Strategi og tiltak
Utnytte stordriftsfordeler ved bruk av tidsmessig og effektive verktøy / redskaper.
Fleksibelt og tilpasningsdyktig arbeidsopplegg for oppgaver av ulik karakter.
Sist oppdatert den 08.feb.2016