Ordensregler

FRAVÆR

 • Elevene skal møte presist og ha med nødvendig utstyr for undervisningen.
 • Elevenes fravær registreres i Visma.
 • Introelever: Fravær føres i Visma og NIR.

Elevene må søke permisjon fra undervisning ved planlagt fravær. Elever i introduksjonsprogrammet må søke permisjon fra Introduksjonsprogrammet.

Gyldig fravær er:

 • Egenmelding ved sykdom og pass av barn
 • Legeattest
 • Godkjent permisjon før fravær

Ugyldig fravær er:

 • Komme for sent
 • Udokumentert fravær
 • Fravær uten permisjon

Reaksjoner på regelbrudd ved ugyldig fravær

 • Fravær meldes til NIR, og trekk i lønn
 • Eleven innkalles til samtale
 • Varsel om tap av skoleplass
 • Tap av skoleplass

Regler for fravær, permisjoner og ferie fra introduksjonsprogrammet

Skjema for egenmelding og permisjon

 

ARBEIDSMILJØ

For å fremme et godt arbeids- og læringsmiljø, forventes det at eleven:

 • Viser hensyn og respekt for andre
 • Møter presis til timer og avtaler, bidrar til gode arbeidsforhold i timene og gjør skolearbeidet til avtalt tid
 • Holder god orden, og tar godt vare på alt som tilhører Kompetansesenteret, både ute og inne

Dette blir ikke akseptert:

 • Banning, utskjelling, diskriminering, trusler og vold jfr. Opplæringloven § 9A, Arbeidsmiljøloven § 4.3 og Straffeloven kapittel 21 og 22 § 222,227,228,229,231,232
 • diskriminerende utsagn og handlinger
 • indirekte trusler eller diskriminering gjennom tredjeperson
 • mobbing
 • seksuell trakassering
 • sjikane på grunn av religion, kjønn eller etnisitet
 • andre nedsettende handlinger

Reaksjoner på regelbrudd:

 • Ulovlige forhold som diskriminering, trusler, vold og tyveri vil bli politianmeldt. Det samme gjelder besittelse av våpen.
 • Bortvisning fra senteret for en dag eller mer kan eleven/deltakeren anke til Fylkesmannen i Nordland jfr forvaltningsloven del 1 kapittel 6 § 28, 29 og § 32. Før bortvisning skal eleven/deltakeren, eventuelt hjelpeverge/verge, ha fått mulighet til å forklare seg.
 • Dette er likevel ikke til hinder for at eleven/deltakeren kan bli bortvist for resten av skoledagen eller lenger dersom forholdene krever det.
 • I et slikt tilfelle skal eleven/deltakeren, eventuelt hjelpeverge/verge, få skriftlig melding om vedtaket om bortvisning.

 

REGLER FOR BRUK AV IKT (DATAUTSTYR) OG INTERNETT

 • Du kan bare bruke senterets utstyr til læring og informasjonshenting.
 • Vær forsiktig med å legge ut personlige opplysninger.
 • De passordene du får, skal du ikke vise til andre.
 • Du skal ikke skrive slik at du kan skade eller såre andre.  

Det er ikke tillatt å:

 • Hente eller laste ned og lagre pornografi, voldelig og/eller rasistisk materiale
 • Bruke senterets utstyr til politisk, religiøs eller diskriminerende aktiviteter
 • Endre på systemoppsett, installere eller slette programmer
 • Spise eller drikke ved datamaskinen

Reaksjoner på regelbrudd:

 • Brønnøy kultur og kompetansesenters IKT-administrator kan, på rektors vegne, stenge tilgang for brukere som ikke følger IKT- og Internettreglene.

 

ANDRE REGLER

 • Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke.
 • Læremidler på utlån skal leveres tilbake etter endt bruk, og i så god stand som man kan forvente med normal bruk.
 • Bruk av plagg som helt eller delvis dekker elevens/deltakerens ansikt, er ikke tillatt. Forbudet gjelder ikke for hodeplagg der ansiktet er fullt synlig. Forbudet gjelder på skolens område og/eller når skolen har ansvar for elevene.
 • Røyking er bare tillatt ute, på egen plass med askebeger ved anvist sted.
 • Bruk av rusmidler og å møte påvirket på kompetansesenterets områder er forbudt. Unntatt fra dette er utleie til private arrangementer utenom skoletid.

 

REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET 

Alle reaksjoner skal være slik at eleven/deltakeren kan forstå hvilke regler som er brutt, og hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven/deltakeren skal, hvis mulig, kunne gjøre opp for seg. 

 • Pålegg om å rette opp skaden, som er gjort med skolens eiendom eller eiendeler
 • Tap eller skade på utlånte læremidler vil medføre krav om erstatning.( Viser til avtale om læremidler)
 • Pålegg om å være på skolen før og etter skoletid for å ha samtaler med rektor/lærer eller gjøre pålagte oppgaver
 • Muntlig eller skriftlig advarsel fra skole
 • Bortvisning fra klasse/gruppe for resten av timen/ arbeidsperioden. Rektor avgjør dette.
 • Bortvisning fra senteret for resten av skoledagen. Rektor avgjør dette.
 • Bortvisning fra senteret for lengre tid enn resten av dagen. Rektor avgjør dette.
 • Ved brudd på norsk lov vil saken meldes til politiet.

Disse regler og bestemmelser er laget for at lærings- og arbeidsmiljøet ved Brønnøy kultur og kompetansesenter skal være best mulig for elever og ansatte.

Kapittel 9A i Opplæringsloven, om elevenes arbeidsmiljø

 

Terje Heggheim, Rektor

Brønnøy kultur og kompetansesenter

Brønnøy kommune