Spesialundervisning

Spesialundervisning for voksne

jfr. opplæringsloven §§ 4A og 4A-2 for skoleåret 2020-2021.

Søknadsfrist: 21. februar 2020.

Søknadsskjema finnes her, eller kan hentes eller fås tilsendt fra Brønnøy kultur- og kompetansesenter Skolegata 6, 8900 Brønnøysund

Postadresse: Brønnøy kommune Brønnøy kultur- og kompetansesenter Sivert Nielsens gate 24 8905 Brønnøysund

Epostadr.: vo@bronnoy.kommune.no

Tlf.: 75 01 22 80

 Opplæring for voksne funksjonshemmede. 

o  §4A-2. (opplæringsloven): « vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for vaksne, har rett til spesialundervisning.

Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde vedlike grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.»

Hovedmål for undervisningen av elevgruppen:

o BVO skal prioritere opplæring som øker elevenes selvstendighet og livskvalitet.

o Elevene skal kunne bruke det de lærer i sitt daglige liv.

o Vi vil jobbe for et godt samarbeid med nærpersoner.

Undervisningssted:

   Undervisningen foregår ved Brønnøy kultur- og kompetansesenter.

Undervisningsform:

o Undervisning foregår tradisjonelt gjennom hele skoleåret.

o Noe samlingsbasert undervisning.

o Gruppeundervisning  

o Eneundervisning

All undervisning foregår på dagtid.

Elevene søker om undervisning hvert år. Vi må kunne tilpasse undervisningen etter elever som får skoleplass og deres ønsker. Dette blir styrende både når det gjelder organisering av undervisningen og det faglige tilbudet.

 

Elevgrupper:

   Vår avdeling har elever med:  

A.   Ervervede skader

B.   Funksjonshemning en er født med.

C.   Psykisk utviklingshemning

 

  A. Elever med ervervede skader:

Gruppen består av elever med ulike typer funksjonshemminger etter ulykker og sykdom. Behovet for opplæring ligger på områder som å vedlikeholde og videreutvikle ferdigheter

  B. Elever født med ulike funksjonshemninger:

Elevgruppen er født med fysiske funksjonshemninger.

Behovet ligger på å vedlikeholde og videreutvikle ferdigheter.

  C. Elever med psykisk utviklingshemning.

  Dette er en uensartet gruppe som spenner over et vidt spekter der behovet for opplæring ligger på mange plan/områder.

  Behovet ligger på å vedlikeholde og videreutvikle ferdigheter

    Det undervises på følgende områder:

  • Norsk: tale, lytte, lese og skrive
  • Uttaletrening 
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon
  • Samhandling; Vedlikeholde og oppøve sosiale ferdigheter/egenskaper
  • Sansestimulering
  • Matematikk: grunnleggende ferdigheter, matematikk i hverdagen 
  •  Samfunnsorientering
  •  Dataopplæring
  •             Data med lese-list
  •             Punktskrift
  •             Mobility
  •             Tekniske hjelpemidler
  •  ADL
  •  Kompenserende strategier for tapt hukommelse

   Fysisk – motorisk stimulering