English contents Skalere tekst Øke kontrast

Horsværet


Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner
 
Formålet med vernet er å ivareta et av de viktigste hekkeområdene for sjøfugl på den sørlige delen av Helgeland.

Innen området finnes en betydelig del av Sør- Helgelands hekkelokaliteter for sildemåke. Videre er det her 5 forskjellige storskarvkolonier og en betydelig forekomst av toppskarv. Foruten disse artene er det også flere hekkekolonier av gråmåke og svartbak, og gode bestander av de andre naturlig forekommende sjøfuglartene.
 
Området har en viktig funksjon som myteområde for grågås, og som overvintringsområde for sjøfugl.
 
Innen dette området har det foregått (og foregår fortsatt) høsting av sjøfuglressurser etter et tradisjonelt mønster. I samband med dette har det utviklet seg et særpreget kultur-landskap.
 

Hensteinen, Horsværet og Gimsan fuglefredningsområde

Alle tre områdene ligger inni Horsværet naturreservat. Området er stedvis sterkt påvirket av menneskelig aktivitet, bl.a. husdyrbeite. Det var fast bosetning her tidligere. Området er også et gammelt egg- og dunvær. Det ble fredlyst 15.03.1899.

Herkan du finne forskriften for fuglefredningsområdet.

 
Les mer om verneområdet på:
 Sist oppdatert den 09.sep.2015