English contents Skalere tekst Øke kontrast

StorhaugenBrønnøy kommune
 
Storhaugen naturreservat ligger på vestsiden av Finnvikvatnet, ca. 2 km sørvest for Hommelstø.
 
Verneformålet for naturreservatet er å bevare og sikre et område med boreal regnskog med alle dets arter og økologiske prosesser. Denne skogtypen er internasjonalt svært sjelden og sårbar.

Naturreservatet har en rik flora av busk- og bladlav, med forekomst av flere sjeldne og truede arter. De fleste interessante artene forekommer hovedsakelig på gran. Av spesiell interesse er den relativt rike forekomsten av den internasjonalt sjeldne og truede arten granfiltlav (under 10 andre lokaliteter i Europa kan vise maken). De sårbare artene trådragg og gullprikklav forekommer, sistnevnte ganske rikelig. Lungenever og skrubbnever forekommer vanlig, mens vrenge-arter opptrer mer sparsomt.

Her kan du finne forskriften for naturreservatet.

Les mer om verneområdet på :
 Sist oppdatert den 09.sep.2015