English contents Skalere tekst Øke kontrast

Strengivatnet


Brønnøy kommune
 
Strengivatnet naturreservat er skogslier som ligger på vestsiden av Strengivatnet, ca. 4 km sørøst for Hommelstø.

Verneformålet for naturreservatet er å ta vare på et spesielt område med barskog med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området representerer en spesiell utforming av boreal regnskog, med fattigere vegetasjonstyper enn det som er vanlig. Her er et større område bevart med gammel og ung granskog med bl.a. forekomster av granfiltlav og en rekke andre rødlistede lavarter.

Kongen i statsråd vedtok den 21.12.2007 en utvidelse av Strengivatnet naturreservat i Brønnøy kommune.Utvidelsenhar bakgrunn ifrivillig vern. I utvidelsesområdet finnes den trolig rikeste gjenværende kjente forekomsten av granfiltlav i Europa, og et av de mest verdifulle områdene med kystgranskog i Nordland er med dette nå vernet. Les mer om utvidelsen på Fylkesmannen i Nordland sin hjemmeside.

Her kan du finne forskriften for naturreservatet.

Les mer om verneområdet på:
 
 
 Sist oppdatert den 09.sep.2015