English contents Skalere tekst Øke kontrast

Mottak- praktisk tilrettelegging og kartleggingFlyktningkonsulenten avgjør hvilke personer som skal bosettes i kommunen. Dette gjøres innenfor rammen av kommunestyrets vedtak og etter avtaler med Utlendingsdirektoratet – Regionkontor Nord.

 

Praktisk gjennomføring av mottak gjøres av flyktningkonsulent og miljømedarbeider. Det tildeles bolig og gis rettleding i forhold til denne. Det gis hjelp for den første tiden for innkjøp av mat, klær, møbler og inventar. Flyktningen skal registreres hos politi, folkeregister og det skal opprettes bankkonto. Alle nyankomne med behov for dette skal delta i introduksjonsprogram. Det avtales tidspunkt for første møte med Voksenopplæringen der det blir foretatt en første kartlegging opp mot skolegang, og informasjon om skole/opplæring blir gitt.

 

Samarbeidpartnere i flyktningteamet blir informert om ankomst av nye flyktninger. Den nye flyktningen blir tema for sak på første teammøte, der en kartlegger om det finnes spesielle behov som må ivaretas.

 

Flyktningtjenesten gjør en grundig kartlegging av familieforhold, utdanning og yrke, og om det finnes spesielle behov som krever tiltak eller oppfølging.

 

Flyktninghelsesøster har ansvar for å kartlegge fysisk og psykisk helse, flyktningens evne til å ivareta egen helse og innsikt i denne. Det legges vekt på ettervirkninger fra traumatiske opplevelser og foreldrenes evne til å mestre omsorgsrollen under nye forhold. Flyktninghelsesøster henviser/ordner time til lege og andre hjelpeinstanser ved behov for dette.
Sist oppdatert den 08.feb.2016