English contents Skalere tekst Øke kontrast

Organisering og økonomiSosialleder har det overordnede ansvaret for flyktningarbeidet i kommunen. Flyktningkonsulenten er daglig faglig leder av tjenesten. Det er fortiden tilknyttet 2 ½  stilling til flyktningtjenesten. Flyktningkonsulent og økonomisaksbehandler i 1/1 stilling og miljøarbeider i ½ stilling. Flyktningtjenesten i Brønnøy er en del av sosialavdelingen, og behandler således også saker med hjemmel i Lov om sosiale tjenester for de av flyktningene som trenger tilleggytelser til Introduksjonslønnen, eller er ferdig med introduksjons-programmet og trenger sosialhjelp for livsopphold. Dette fram til flyktningen har bodd i Norge i fem år. Etter den tid må vedkommende eventuelt benytte ordinære sosialkontortjenester.

 

For å bedre samarbeidet rundt flyktningene i kommunen er det opprettet et flyktningeteam. Dette teamet består av flyktningkonsulent, økonomisaksbehandler, miljøamedrbeider, flyktninghelsesøster, representant for Voksenopplæring og representant (nestleder) fra Aetat.

Flyktningteamet møtes en gang pr. mnd.

 

Drift av flyktningtjenesten er finansiert med statlige tilskudd og medfører ingen direkte kostnader for kommunen.
Sist oppdatert den 08.feb.2016