English contents Skalere tekst Øke kontrast

Vedtekter SFO


VEDTEKTER FOR
SKOLEFRITIDSORDNING
I BRØNNØY
Vedtatt i kommunestyret 17.06.1999 med endringer 18.06.2003                                       
                                                                         
§ 1 DEFINISJON OG FORMÅL.                                              
Skolefritidsordningen hjemles i § 13-7 i Lov om grunnskolen, og er et omsorgs- og tilsynstilbud før og/eller etter skoletid for 1.- 4. klassetrinn. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Barn skal gis gode utviklingsvilkår. Skolefritidsordningen bygger på det kristne og humanistiske verdigrunnlag som er nedfelt i grunnskolens formålsparagraf.           
 
§ 2 RETNINGSLINJER.                                                    
Skolefritidsordning i Brønnøy drives etter de retningslinjer som til enhver tid er vedtatt av kommunestyret og de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd.                                             
                                                                          
§ 3 EIERFORHOLD - STYRINGSORGAN                                         
Kommunen eier og driver ved skolene. - Skolefritidsordningen skal være godkjent av den myndighet som til enhver tid har godkjenningsoppgaven. Leke- og oppholdsarealene skal være hensiktsmessige og tilstrekkelige, og fastsettes ved godkjenning av den enkelte skolefritidsordning.                                     
 
§ 4 STYRING OG LEDELSE                                                  
Skolefritidsordningene er administrativt underlagt oppvekstsjefen.      
Skolefritidsordningen skal ha daglig leder. Rektor ved skolen kan ha funksjonen som daglig leder.                                          
Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for ordningen ved den enkelte barneskole. Ordningen skal ha eget budsjett.                                                               
Skolens rådsorganer skal også nyttes av skolefritidsordningen. Pedagogisk personale møter i ped. personalmøte, øvrige tilsatte møter i råd for øvrige tilsatte, og foreldre møter i foreldrerådet.                                                     
Samarbeidsutvalget er skolefritidsordningens styre.                
 
§ 5 BEMANNING.                                                     
Daglig leder skal ha pedagogisk utdanning. I tillegg kan det tilsettes fagarbeidere, slik at samlet bemanning blir 1voksen pr 12 -14 barn. Fagarbeidere skal ha fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.                                                     
                                                                    
Etter behov og sakkyndig vurdering kan det tilsettes ekstra assistenthjelp for barn med særskilte behov.   
 
§ 6 INNTAK AV BARN.
 
§ 6.1 KUNNGJØRING
Felles søknadsfrist for alle kommunale skolefritidsordninger i kommunen er 2. mai og kunngjøres i lokalpressen. Skolene sender brev vedlagt likt søknadsskjema til alle familier med barn i aktuell alder for skolefritidsordningen.
                             
§ 6.2 INNTAKSKRITERIER.                                              
Barn skal i regelen gå i skolefritidsordning i den skolekrets/inntaksområde barnet tilhører. Hvis det er flere søkere enn ordningen har plass til, legges følgende kriterier til grunn:        
A Barn med særlige vansker, der det foreligger en faglig vurdering og anbefaling om inntaket.                                           
B Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning, og som alene   fører tilsyn med barnet.                     
C Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning.                                                     
D Barn som søker heltidsopphold går foran barn som søker korttidsopphold (under 15 timer pr. uke).
E Yngre barn skal prioriteres foran eldre, men likevel slik at det oppnås en viss aldersspredning.
F 6-åringer i skolen tilbys plass i skolefritidsordningen foran eldre barn.
G Elever i laveste klasse på mellomtrinnet kan tilbys plass når dette ikke får konsekvenser for bemanningen i skolefritidsordningen.
H Skolen skal holde av 1 – 2 plasser til forsentkomne søknader og behandling av evt. klager.
                                          
§ 6.3 INNTAKSPERIODER.                                               
Hovedinntaket av barn skjer i vårsemesteret og gjelder et skoleår - fra 1.8 til 31.7. Inntak i løpet av skoleåret gjelder ut det skoleåret inntaket har funnet sted.                                  
                                                                      
Oppsigelse av plass i ordningen skal gjøres av foresatte med datert, skriftlig melding. Det må   betales for den måneden oppsigelsen leveres og neste hele måned. Slutter barnet etter 1. mai, må det likevel betales for plassen med fast månedlig beløp ut juni måned. Foreldrebetalingen har grunnlag i en årspris og betales over 11 mnd., 08-06. Juli er SFO som ikke er åpen hele året, har foreldrebetaling de måneder ordningen er åpen.              
Dersom det er plass, kan skolefritidsordningen ta imot barn for kortere perioder hvis det er særlige grunner for det. Betaling for opphold i kortere perioder vil da bli relativt dyrere.                 
 
§ 6.4 INNTAKSMYNDIGHET.                                               
Rektor foretar opptak etter samråd med daglig leder.   Oppvekstsjefen er klageinstans.                                        
 
§ 7 BETALING FOR OPPHOLD.                                              
Det betales for opphold etter de satser og retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret. Dersom foreldrebetalingen uteblir i 2 måneder, eller avtale om barnets opphold i skolefritidsordningen misligholdes, tapes retten til plass i skolefritidsordningen.
 
§ 8 ÅPNINGSTID.                                                     
Skolefritidsordningene holdes åpne mandag - fredag kl 0730 - 1630.  
Ordningene er åpent i romjulen, påskeuken og i juli måned, dvs. SFO skal gi et helårlig tilbud. Avvik kan gjøres når behovet tilsier det. I ferier kan skolefritidsordninger ved naboskoler   samlokaliseres.                                                     
Alle barn skal i den tiden skolen har sommerferie, ha et sammenhengende opphold fra skolefritidsordningen på minst 3 uker.   
 
§ 9 BUDSJETT.                                                       
Rektor er ansvarlig for å utarbeide budsjettforslag som etter behandling i samarbeidsutvalget oversendes oppvekstsjefen .         
                                                               
§ 10 VEDTEKTSENDRINGER                                       
Endringer i vedtektene må vedtas i kommunestyret.    
                                                              
                                                                                            Sist oppdatert den 08.feb.2016