Kjernejournal integrasjon for sikrere og bedre samhandling innen helse- og omsorgssektoren

Kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad og Sømna er nå i gang med å få satt opp integrasjon mellom fagsystemet Gerica, som brukes innenfor helse og omsorgstjenesten, og kjernejournal. Kjernejournal er en enkel og sikker samhandlingsløsning for helse og omsorgssektoren som gir rask og vesentlige helseopplysninger om pasienten.

Kjernejournal er en delingsplattform for viktig helseinformasjon. Kjernejournal erstatter ikke lokal pasientinformasjon, men er mer et helseregister som henter informasjon om pasienten fra sykehus, fastlege etc. I dag bruker helsepersonell mye tid på å innhente opplysninger om pasienten manuelt fra flere behandlingsteder, noe som er tidkrevende og ineffektivt. Kjernejournal er innført på alle sykehus, legevakter og de fleste fastleger. Når kommunenes helse og omsorgstjeneste også får dette på plass, vil det gi bedre sikkerhet for pasienten. Helse og omsorgstjenesten vil nå få lettere tilgang til viktig helseinformasjon som er viktig for å kunne gi god og forsvarlig helsehjelp. Sykehjem og hjemmetjenester anses å ha et ansvar til å bidra med å registrere viktige opplysninger om pasienten, slik at disse opplysningene blir tilgjengelig for annet helsepersonell i helsetjenesten. Dette er spesielt viktig siden sykehjem og hjemmetjenester ofte kjenner pasientene godt og over tid.

 

Alle innbyggere i Norge har tilgang til sin egen kjernejournal via nettstedet helsenorge.no og man har selv råderett dersom man ønsker å sperre eller begrense tilgang til kjernejournalen sin eller overfor spesifikt helsepersonell.

 

Figur 1 Viser samhandlingen mellom ulike instanser  i kjernejournal

Om prosjektet

Integrasjon mot kjernejournal er en viktig del av prosjektet «Digitalisering av tjenestekontoret» i regi av Digitale Helgeland.

Implementeringen følges opp av systemansvarlige for Gerica og IKT ressurser fra den enkelte kommune (se tabell under for kontaktpersoner). Prosjektleder er Hilde Rafaelsen, fra Digitale Helgeland.

Kommune

Navn prosjektmedarbeidere

Brønnøy

Synne Mari Trælnes

 

Annie Bratås

 

Vegard Ebbesen

Sømna

Torstein Graven

 

Maivi Olsen

 

Adrian Sørfjell

Vega

Berit Wika

 

Åse Kristin Gullsvåg

 

Ina Andreassen/Vegard Ebbesen

Vevelstad

Vegard Ebbesen

 

Tidsplan

Første oppstartsmøte var 11. januar og vi har som mål å få opp integrasjonen i løpet av januar. 10 februar vil det bli avholdt arbeidsmøte med leverandør for å lære mer om hva kjernejournal er og hvordan det brukes. Målgruppen i dette møtet vil være systemansvarlige, avdelingsledere, fagkoordinatorer og eventuelt avdelingslege. Målet med arbeidsmøte er å få informasjon om bruk av løsningen slik at den enkelte kommune kan etablere gode rutiner på egen avdeling før opplæring av sluttbrukere.

 

Ta gjerne kontakt med Hilde Rafaelsen om dere har spørsmål. Hun kan nåes på hilde.rafaelsen@bronnoy.kommune.no

Test løsningen på demo-portal: https://kj-opplaering.nhn.no/hpp-webapp/kjernejournal.html#brukergruppevalg

Du kan lese mer om kjernejournal på nettsiden til helsenorge og norsk helsenett.

https://www.helsenorge.no/kjernejournal/

https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/kjernejournal