KOMPENSASJON TIL LOKALE VIRKSOMHETER RAMMET AV PANDEMIEN

Brønnøy kommune har fått i oppgave fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å fordele 716 956 kroner i kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.   

Kort om ordningen
• Brønnøy kommune skal fordele 716 956 kroner i ekstra statlige koronamidler, til lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak i kommunen
• Tildelingen skjer etter søknad i portalen www.regionalforvaltning.no
• Søknadsfrist er onsdag 14. april 2021, kl. 24:00


Bakgrunn
Brønnøy kommune har fått i oppgave fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å fordele 716 956 kroner i kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.   

Se tilskuddsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): (Brev fra KMD)

Hvem kan søke om midler?
Alle lokale virksomheter kan søke, som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak med virksomhetsadresse i Brønnøy kommune. 

Ordningen retter seg særlig mot virksomheter som har fått påbud om å holde helt eller delvis stengt, eller på andre måter er blitt pålagt begrensninger i sin næringsvirksomhet, og som har medført svikt i omsetning eller økte kostnader. Dette vil særlig gjelde reiseliv, arrangements- og serveringsnæringer, treningssentre, arrangements- og underholdningssteder, muséer, kinoer, men også enkelt virksomheter innen handel, virksomhet basert på mobilisering eller importert arbeidskraft, samt andre virksomheter som har møtt på særlige utfordringer. I tillegg kan det gis tilskudd til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv. 

Hva kan det søkes om?
Økonomisk kompensasjon for dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. Eksempler på kostnader som det kan søkes kompensasjon for er (ikke uttømmende):

• Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
• Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
• Merkostnader som følge av smitteverntiltak
• Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
• Det kan også søkes om tilskudd for omsetningssvikt, som er nevnt særskilt i tilskuddsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, herunder reiselivsaktører,
   arrangørvirksomheter, og serveringsaktører, og andre som faller utenfor andre kompensasjonsordninger
• Tilskudd til fellesaktiviteter for reiselivet innenfor smittevernbestemmelsene

Det forutsettes at virksomheten ikke blir kompensert via andre ordninger.

Det er ikke fastsatt et maksimalt søknadsbeløp. Det vil avgjøres etter gjennomgang av alle søknadene for å oppnå størst mulig sysselsetning og ringvirkninger.

Det kan ikke søkes om kompensasjon i både svikt i omsetning og samtidig søke kompensasjon for å dekke økte kostnader (altså dobbelt opp). Det kan heller ikke søkes midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien).

Vær oppmerksom på at midlene som tildeles anses som offentlig støtte, og faller inn under regelverket for «bagatellmessig støtte». For å kunne motta midler fra kommunen, må virksomheten ikke motta mer enn 200 000 euro i støtte fra det offentlige de siste tre regnskapsårene. Det er virksomheten som har ansvar å følge opp totalbeløpet og holde seg innenfor rammen.

Dette må dere ha klart når dere søker
Før dere søker bør dere ha klare følgende obligatoriske opplysninger:
• Organisasjonsnummer
• Antall ansatte og antall årsverk i bedriften (Oppgis i søknaden under tekstfelt "Prosjektbeskriftelse")
• Kontonummer til virksomheten som eventuelle tildeling ønskes overført til
• Dokumentasjon av svikt i omsetning eller tap som følge av økte kostnader
• Dersom dere har mottatt offentlig støtte de siste tre årene som faller inn under bagatellmessig støtte, må dette oppgis i søknaden (årstall, beløp og støttegiver).

NB! Virksomheten kan ikke ha mottatt over 200 tusen euro over de siste tre årene.

Søknadsskjema
Søknad om midler gjøres ved å fylle ut elektronisk søknad via portalen www.regionalforvaltning.no

Søk opp ordningen: «Brønnøy - Kompensasjon til lokale virksomheter rammet av pandemien»

Obligatoriske faner (må fylles ut):
1. Søknadsopplysninger
2. Kontaktopplysninger
4. Økonomi

Frivillige faner (må ikke fylles ut):
3. Spesifikasjoner
5. Geografi
6. Vedlegg - Her lastes også opp dokumentasjon som vedlegg til søknaden

NB! Felt som ikke er relevante for søknaden - fylles ikke ut!

Søknadsfrist
Søknadsfrist er onsdag 14. april 2021, kl. 24:00


Etter behandling av søknadene vil det avgjøres det om det er midler til gode og om det vil være behov for en ny søknadsrunde.


Hvordan behandles søknadene?
Søknadene blir behandlet av Driftsutvalg II i Brønnøy kommune

Utvalget vurderer søknadene og gjør avveiinger mellom ordningens formål, forhåndsdefinerte kriterier, og skjønn for best mulig fordeling av midlene i forhold til ulempene av pandemien.

Hva vil vektlegges?
• Overordnet vil det legges vekt på søknader som vil holde flest mulig arbeidstakere i arbeid, særlig lærlinger
• Tap eller dekning kostnader som følge av pålagt nedstengning
• Tap eller kostnader som følge av smitteverntiltak  
• Tap eller dekning av kostnader hvor virksomheten tidligere har falt utenfor andre kompensasjonsordninger
• Tap eller kostnader fra 1. januar 2021 og fram til søknadsfrist (14 April) prioriteres foran tap eller kostnader i andre perioder
• Virksomheter som er forutsetning for å sysselsetning og verdiskaping i andre virksomheter vil vektlegges (jmf. ringvirkninger)
• Virksomheter som kan benytte kompensasjon til å snu tap til proaktive tiltak kan vektlegges

Kontaktinformasjon

• Næringssjef i Brønnøy kommune, Johnny Hanssen: johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no, Tlf.:41337273