NY FRIST for søknad om regionale miljøtilskudd 2020

Ny søknadsfrist for foretakene

Fra søknadsomgangen 2020 er søknadsfristen for foretakene endret til 15. oktober. For beitelagene er søknadsfristen fortsatt 15. november. Det er mulig å starte utfylling av søknaden via Altinn 15. september. 
 
Justerte prosedyrer for søknader som leveres eller endres etter fristen 

Det er nå slik at søknader levert seinere enn 14 dager etter fristen skal avvises av kommunen, dersom det ikke er gitt særskilt dispensasjon fra søknadsfristen. Hvis det i denne 14-dagers perioden skal gjøres endringer i den leverte søknaden, må kommunen kontaktes. Se for øvrig punkt 1.3.5.
 
Flere tilskuddsordninger på samme areal

Noen tilskuddsordninger kan kombineres på samme areal. I veiledningsheftet har vi presisert hvilke ordninger dette gjelder. Under hver tilskuddordning er endringer og presiseringer i forhold til søknadsomgangen 2019 markert med rød skrift.

 

Mer informasjon om ordningen finnes på landbruksdirektoratets hjemmeside.