Orientering om Rådmannssaken

Kommunestyret i Brønnøy sa opp Helge Thorsen som rådmann 30. oktober 2020. Kommunestyret besluttet også 3. november 2020 at Thorsen skulle fratre stillingen i oppsigelsestiden. Thorsen saksøkte kommunen i stevning av 25. november 2020, og kommunen innga tilsvar 8. januar 2021. 

Hovedregelen er at arbeidstaker står i stilling mens sak om oppsigelsens gyldighet behandles for domstolene. Kommunen ba retten beslutte at Thorsen skulle fratre under sakens gang. Brønnøy tingrett ga kommunen medhold i at unntaket her kommer til anvendelse, og at Helge Thorsen innen 1. april 2021 må fratre sin stilling i Brønnøy kommune. Han er også dømt til å betale kommunens sakskostnader i anledning fratreden. Kjennelsen er truffet 12. mars 2021, og er enda ikke rettskraftig. 

Partene hadde samtykket til rettsmekling 16. mars, hvor retten skulle mekle og søke å finne en løsning mellom partene. Kommunen var godt forberedt til en slik rettsmekling. Thorsen meddelte 15. mars at han ikke lenger ønsket å gjennomføre en slik rettsmekling. Kommunen beklager dette. Det vil derfor bli gjennomført rettslig behandling hvor retten blant annet skal prøve spørsmålet om oppsigelsens lovlighet. Saken er berammet for Brønnøy tingrett 31. mai til 9. juni 2021. 

Eilif Kristian Trælnes
ordfører