Info

FAU 2019/2020

 

Protokoll årsmøte i Foreldrerådet 28.10.2019

Protokoll ekstraordinært årsmote i Foreldrerådet 25.11.2019

Vedtekter FAU 25.11.2019

Årsberetning for FAU ved Salhus skole 2018-2019

Regnskap skoleåret 2018 - 2019

 

 

FAU styret for skoleåret 2019 – 2020

 

1.trinn: Monica Starheim (leder)  

2.trinn: Turid Kristin Arnes Johansen    

3.trinn: Jon Kåre Fagerland                     

4.trinn: Eli Helen Korsan (sekretær)       

5.trinn: Silje Marie Pettersen                   

6.trinn: Bente Milde                                   

7.trinn: Trine Elisabeth Fagerland (nestleder/kasserer)

8.trinn: Eli – Renate Hagen                     

9.trinn: Linda Saltnes                                

10.trinn: Thomas Einvik                            

 

Vara 1: Barbro Johannesen                    

Vara 2. Sissel Lakselv

 

FAU Salhus skole

Hva er FAU?

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets ArbeidsUtvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.
Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. I loven står det følgende om foreldrerådets oppgaver:
"Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. "

Hvorfor har skolen et FAU?

Foreldremedvirkning i skolen bygger på at foreldrene har hovedansvaret for barnas utvikling og opplæring.  Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen.  FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

I følge lov og læreplan skal FAU

 

  • fremme foreldrenes felles interesser
  • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos eleven
  • være pådriver for å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet