Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten i Brønnøy har som hovedoppgave å bosette og kvalifisere flyktninger til jobb eller utdanning i Brønnøy kommune. Dette gjør vi ved å skaffe bolig og hjelpe flyktninger i introduksjonsprogrammet.

 - forestå 1. gangs bosetting.

 - hjelpe til med etablering, både økonomisk og praktisk i bolig.

 - følge opp i hjemmesituasjon etter behov, o.a.

 - gi nødvendig informasjon om norske forhold generelt og Brønnøy spesielt i ankomstfasen

 - forestå inntakssamtale og utarbeide individuell plan for den enkelte flyktning

 - vedta og følge opp introduksjonsprogram for den enkelte flyktning.

Flyktningtjenesten tilbyr norskopplæring og kurs i samfunnskunnskap i samarbeid med Brønnøy voksenopplæring som en del av introduksjonsprogrammet. Vi samarbeider også med NAV for å kvalifisere flyktninger til jobb eller utdanning.

Tjenesten består av miljøarbeidere i bosetting, programrådgivere og helsesøster.

Konstituert leder for tjenesten er Allan Riise