UngdomsLOS

Ungdomslosen er ungdommens støttespiller og motivator og hjelper ungdommen i kontakten med både familie, skole og øvrig hjelpeapparat.

Kontakt:

Ungdomslos Marte Baustad har kontor på rådhuset, sammen med barne- og familietjenesten

  

 

Målet for ungdomslosordningen

Ordningen skal legge til rette for mer samordnede tilbud og tettere oppfølging av ungdom som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å:

  • bedre skoleprestasjonene
  • øke gjennomføringen i videregående opplæring

Hvem jobber ungdomslosen med?

Ungdomslosen jobber med ungdom som har utfordringer med skoletilknytning. Dette kan være ungdommer som av ulike grunner har høyt skolefravær, sliter med skolevegring og som har vansker med å være til stede på skolen.

Hvordan jobber ungdomslosen?

Ungdomslosen blir gjerne kontaktet av personer rundt ungdommen – det kan være lærer, foreldre, familie eller andre fra hjelpetjenesten. Etter å ha blitt kontaktet, kan vi sette opp et møte hvor ungdommen er med sammen med den som har kontaktet losen. Slik kan vi bli kjent med ungdommens skolesituasjon og legge en plan for videre oppfølging.

 

 

 

Forebygging og tiltak mot skolefravær (PDF, 784 kB)

Om ungdomslosordningen fra Bufdir