Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Schrøderkvartalet

Brønnøy formannskap vedtok den 16.06.2021 under sak 41/21 å legge forslaget til reguleringsplan for Schrøderkvartalet ut for offentlig ettersyn og at det sendes på høring.

Formålet med reguleringsplanen er å endre arealbruken til å være i samsvar med dagens situasjon.

Plandokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.bronnoy.kommune.no under planer og høringer / høringer og kunngjøringer, og er lagt ut for gjennomsyn ved servicekontoret i rådhuset.

Eventuelle merknader eller uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til Brønnøy kommune, rådhuset, 8905 Brønnøysund eller per epost til postmottak@bronnoy.kommune innen 10.08.2021.

Kommunedirektøren

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 102 kB)

Plankart (PDF, 563 kB)

ROS-analyse (PDF, 986 kB)

Særutskrift formannskapet (PDF, 396 kB)