Søknad akvakultur i Brønnøy kommune i Nordland

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad akvakultur i Brønnøy kommune i Nordland
Søker: Helgeland Miljøfisk AS
Søknaden gjelder: Landbasert matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret
Søkt størrelse: 26 000 tonn MTB
Lokalitet: Toftøya
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º27,091` Ø 12º06,587`

Helgeland Miljøfisk AS - søknad om landbasert matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret ved ny lokalitet Toftøya i Brønnøy kommune. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 31.12.2021.

 

Kontaktadresse: postmottak@bronnoy.kommune.no

1 Søknad om landbasert matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret ved ny lokalitet Toftøya (PDF, 120 kB)

2 Oppdatering av akvakultursøknad av 26.02.2021 for Helgeland Miljøfisk AS (PDF, 614 kB)

3 Sjekkliste – rømming (PDF, 420 kB)

4 Risikovurdering fiskehelse mal (PDF, 2 MB)

5 Prosedyre for risikostyring (PDF, 613 kB)

6 Plan for gjenfangst av rømt fisk (PDF, 330 kB)

7 HM 4.1.8 Beredskapsplan uvær (PDF, 155 kB)

8 HM 4.1.7 Branninstruks (PDF, 193 kB)

9 HM 4.1.6 Beredskapsplan ved personskade (PDF, 262 kB)

10 HM 4.1.5 Beredskap ved forurensing (PDF, 219 kB)

11 HM 4.1.4 Beredskap ved massedød (PDF, 272 kB)

12 HM 4.1.3 Beredskap rømming (PDF, 202 kB)

13 HM 4.1.2 Beredskapsplan varslingsliste (PDF, 140 kB)

14 HM 4.1.1 Beredskapsplaner (2) (PDF, 249 kB)

15 Flytskjema ved rømming 0716 (PDF, 52 kB)

16 2020 Risiko av HM anlegg (PDF, 2 MB)

17 Strømrapport Toftøya0920-ver01 (PDF, 10 MB)

18 Modellering av utslippsvann (PDF, 20 MB)

19 Miljørapport Punktutslipp HM Toftøya 101609-01-001 (PDF, 7 MB)

21 Søknad om landbasert matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret ved ny lokalitet Toftøya - Forsendelse nr 2 (PDF, 76 kB)

22 KU naturmangfold ved etablering av næringssenter på Toftøya, Brønnøysund rev24052019 (PDF, 37 MB)

23 Datarapport fra grunnundersøkelse (PDF, 11 MB)

24 C-rap-001 Toft næringsområde - Støyutredning (PDF, 4 MB)

25 B- undersøkelse for lokalitet Toftøya 0620 (PDF, 6 MB)

26 VA-kart Toft (PDF, 707 kB)

27 Situasjonsplan 3 detaljeregulering rev1 (PDF, 3 MB)

28 Situasjonsplan 2 rev1 (PDF, 2 MB)

29 Situasjonsplan 1 rev1 (PDF, 2 MB)

30 Oversiktskart 1-25 000 rev1 (PDF, 3 MB)

31 Arealplankart - Toftøya (PDF, 2 MB)

32 Øst (PDF, 243 kB)

33 Sørvest (PDF, 237 kB)

34 Sør (PDF, 272 kB)

35 Nordøst (PDF, 346 kB)

36 Nord 3 (PDF, 315 kB)

37 Nord 2 (PDF, 298 kB)

38 Nord 1 (PDF, 294 kB)

39 Produksjonsplan Toft v7 (PDF, 1021 kB)

40 Erklæring Lamholmen CBNH (PDF, 522 kB)

41 Beregning av nitrogen og fosfor (PDF, 34 kB)

42 Søknadsskjema for akvakultur (PDF, 3 MB)

43 Skisseprosjekt (PDF, 5 MB)

44 Følgebrev - Oppdatert søknad 04.11.2021 (PDF, 974 kB)