Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for Vedal masseuttak.

Brønnøy formannskap vedtok i sak 28/22 den 04.05.2022, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, å legge forslag til reguleringsplan for Vedal masseuttak ut til offentlig ettersyn i 8 uker.

Dette er et privat reguleringsforslag fremmet av grunneier Trond A. Vedal og berører gnr. 78/3 og 78/27. Formålet med planarbeidet er å etablere et masseuttak for steinmasser og  produksjon av knuste masser som pukk og grus.

Plandokumentene består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt ROS-analyse, landskapsanalyse og saksutredning. Disse kan ses på rådhuset i tillegg til kommunens hjemmeside – www.bronnoy.kommune.no.

Eventuelle merknader eller uttalelser til planforslaget kan sendes skriftlig til Brønnøy kommune, 8905 Brønnøysund, eller pr. e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no.

Frist for uttalelser - 11.07.2022.

Vedlegg:

Melding om vedtak - Forslag til reguleringsplan (DOCX, 45 kB)

Saksframlegg med vedtak (DOCX, 346 kB)

ROS-analyse 070422 (PDF, 868 kB)

Planbestemmelser Vedal masseuttak 070422 (PDF, 323 kB)

Planbeskrivelse detaljregulering Vedal masseuttak 070422 (PDF, 3 MB)

Landskapsanalyse Vedal masseuttak 080322 (PDF, 3 MB)

Merknader med vurdering 111121 (PDF, 9 MB)

Planforslag Vedal masseuttak 160322 (PDF, 5 MB)