Melding om oppstart planarbeid for Vedal masseuttak

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-1 og 12- 8 varsles herved oppstart av privat reguleringsplan for del av eiendommene gnr. 78, bnr. 3 og 27, på Vedal i Brønnøy kommune. Mindre justering av angitt plangrense underveis i planprosessen må påregnes.

Tiltakshaver:     Trond Erik Vedal

Plankonsulent : BYGG Tech AS

For målet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av masseuttak, samt areal for mellomlagring av masser, samt veg for sammenknytning av masseuttaket til eksisterende vegnett, med til bakeføring til LNFR etter endt drift .

Planområdet har en størrelse på ca. 60 daa og maksimalt uttak innenfor planområdet er estimert inntil ca. 800 000 faste kubikkmeter. Det er planlagt en driftsperiode på 30 år. Det vil etableres en driftsplan for masseuttaket.

Det er avholdt oppstartsmøte med Brønnøy kommune den 02.06 .2021. Formannskapet har i møte den 16.06.2021, sak nr . 2021/ 1430-3 stilt seg positiv til oppstart av planarbeidet. Saksfremlegg ifm. planforespørselen til Formannskapet, referat fra oppstartsmøtet og planinitiativ er vedlagt varslingsbrevet som sendes til mottakerlisten. Alle dokumenter kan i tillegg sees på kommunens hjemmesider.

Merknader eller opplysninger av betydning for planarbeidet bes meddelt innen 08. august 2021, til 

BYGG Tech AS, Storgata 34, Postboks 174, 8901 Brønnøysund, eller pr. e-post til : tor.g.nielsen @byggtech.no

For mer informasjon om planarbeidet kan du ta kontakt med:

BYGG Tech AS v/Tor - Gunnar Nielsen, mobil 48 21 94 42, e-post: tor.g.nielsen@byggtech.no

 

Varslingsbrev oppstart planarbeid (PDF, 509 kB)

Planinitiativ (PDF, 660 kB)

Notat fra oppstartmøte detaljregulering (PDF, 316 kB)

Formannskapsbehandling oppstart (PDF, 161 kB)

Annonse BA (PDF, 153 kB)