Varsel om oppstart av detaljregulering og forhandlinger

Plan-ID: 1813 2018004

Kunngjøring fra 18.12.18        Frist for uttalelse 01.02.2019

Thon hotellbygg AS ønsker å omregulere et område mellom Torghattens gate, Havnegata og Sømnaveien, slik vist på vedlagte kartutsnitt. Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet: 104/11, 104/131, 104/146, 104/170, 104/208, 104/211, 104/271, 104/279, 104/354, 104/355, 104/372, 104/373, 104/589, 104/910, 104/1133, 104/119. I tillegg inngår noe veigrunn i Torghattens gate, Havnegata, Valveien og Sømnaveien. Området er i dag regulert til boligformål og bolig/forretning/kontor. Det er aktuelt å videreføre disse formålene i ny plan, men med mulighet for mer konsentrert bebyggelse, høyere utnyttelse og større byggehøyder. Hensikten med omreguleringen er å legge til rette for bygging av boliger i form av blokker og flerbolighus/rekkehus, og næringsbebyggelse langs Sømnaveien. Endelig avgrensning av planområdet avklares som del av planarbeidet. Samtidig varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Thon hotellbygg AS og Brønnøy kommune.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Hille Melbye Arkitekter AS, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo eller til firmapost@hmark.no innen 01.02.2019.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Hille Melbye Arkitekter AS

v/ Trygve Lund tlf. 93 08 49 50 e-post: trygve.lund@hmark.no.