Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet med SMIL-midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger. Kommunen utarbeider egen flerårig strategi for å møte de største miljøutfordringene i kommunen. Strategien viser hvilke tiltak som er prioritert, og hvilke tilskuddssatser som kan gis.

Tiltaksstrategi for kulturlandskap og miljø i Brønnøy 2019-2022.

Hvordan søke?

Fra og med 2019 skal ny digital løsning benyttes, i forbindelse med søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Søkere oppfordres til å søke elektronisk, kommunen er behjelpelig med veiledning, om det skulle være behov for dette.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke

Kontaktinfo

Solfrid Sivertsen
Fagkonsulent - landbruk
E-post
Telefon 75 01 20 85
Mobil 906 03 276