Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet med SMIL-midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger. Kommunen utarbeider egen flerårig strategi for å møte de største miljøutfordringene i kommunen. Strategien viser hvilke tiltak som er prioritert, og hvilke tilskuddssatser som kan gis.

Hvordan søke?

Du kan lese mer om tilskuddsordningen, hvem som kan søke og søknadsmateriell på landbruksdirektoratet.no.

Kontaktinfo

Solfrid Sivertsen
Fagkonsulent - landbruk
E-post
Telefon 75 01 20 85
Mobil 975 01 583