Betaling av barnehage og SFO plass

Informasjon til foresatte med barn i barnehage og SFO

Stupetårnet i Svarthopen STENGES fra og med i dag. Det skal fjernes og bygges nytt.

Vi minner om at du må varsle kommunen så snart som mulig hvis du ser at du kan få avlingssvikt. 

Et av vilkårene for å kunne motta erstatning for avlingssvikt er at foretaket uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå.

Ta kontakt med odd-reidar.johnsen@bronnoy.kommune.no eller solfrid.sivertsen@bronnoy.kommune.no for rapportering om eventuelle skader.

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets nettside.
 

Ut fra værsituasjonen i den siste tiden med stor tørke, er faren for brann ekstrem stor. Med dette som utgangspunkt gjøres følgende kjent:

For informasjon om pågående byggearbeider se her

Miljødirektoratet har lagt ut på høring nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. Høringsfristen er 06.09.2020.

Høringsdokumentene er offentliggjort hos Miljødirektoratet: https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/juni-2020/nye-forskrifter-om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjo-og-vassdrag/

I Brønnøy gjelder dette 9 vassdrag. Bakgrunnen for disse kan du lese om her. (PDF, 124 kB)

 

 

 
 

 

Avdeling for Digitalisering og IKT søker etter en erfaren teknisk arkitekt med interesse for teknologi og nye brukervennlige løsninger. 
Søk på stillingen her

Ny søknadsfrist for foretakene

Fra søknadsomgangen 2020 er søknadsfristen for foretakene endret til 15. oktober. For beitelagene er søknadsfristen fortsatt 15. november. Det er mulig å starte utfylling av søknaden via Altinn 15. september. 
 
Justerte prosedyrer for søknader som leveres eller endres etter fristen 

Det er nå slik at søknader levert seinere enn 14 dager etter fristen skal avvises av kommunen, dersom det ikke er gitt særskilt dispensasjon fra søknadsfristen. Hvis det i denne 14-dagers perioden skal gjøres endringer i den leverte søknaden, må kommunen kontaktes. Se for øvrig punkt 1.3.5.
 
Flere tilskuddsordninger på samme areal

Noen tilskuddsordninger kan kombineres på samme areal. I veiledningsheftet har vi presisert hvilke ordninger dette gjelder. Under hver tilskuddordning er endringer og presiseringer i forhold til søknadsomgangen 2019 markert med rød skrift.

 

Mer informasjon om ordningen finnes på landbruksdirektoratets hjemmeside.