Betaling av barnehage og SFO plass

Informasjon til foresatte med barn i barnehage og SFO

Det er slik at det ikke skal betales for den perioden vi ikke har barnehage og SFO oppe. Men vi vet ennå ikke hvor lang denne perioden blir.

En løsning er å avregne dette mot kommende regninger. Det kan også være at vi må finne en annen løsning for dem som ikke fortsetter i SFO i løpet av våren, i tillegg til barn i barnehagen som f.eks. skal begynne på skolen eller flytter.

Vi ber om forståelse for at vi må komme tilbake med hvordan vi skal ettergi betalingen

Faktura som er kommet for mars må derfor betales.  

 

Oppvekstkontoret

På grunn av endringer i satser, vedtak om søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling på SFO, blir utsendingen av faktura for barnehage- og SFO plass noe forsinket i august. Vi tar sikte på å sende den ut i slutten av uke 33.

Ny søknadsfrist for foretakene

Fra søknadsomgangen 2020 er søknadsfristen for foretakene endret til 15. oktober. For beitelagene er søknadsfristen fortsatt 15. november. Det er mulig å starte utfylling av søknaden via Altinn 15. september. 
 
Justerte prosedyrer for søknader som leveres eller endres etter fristen 

Det er nå slik at søknader levert seinere enn 14 dager etter fristen skal avvises av kommunen, dersom det ikke er gitt særskilt dispensasjon fra søknadsfristen. Hvis det i denne 14-dagers perioden skal gjøres endringer i den leverte søknaden, må kommunen kontaktes. Se for øvrig punkt 1.3.5.
 
Flere tilskuddsordninger på samme areal

Noen tilskuddsordninger kan kombineres på samme areal. I veiledningsheftet har vi presisert hvilke ordninger dette gjelder. Under hver tilskuddordning er endringer og presiseringer i forhold til søknadsomgangen 2019 markert med rød skrift.

 

Mer informasjon om ordningen finnes på landbruksdirektoratets hjemmeside.

 

 

Brønnøy kommunestyre godkjente i møte 24. juni 2020, sak 51/20, privat detaljreguleringsendring for del av Buøy (PlanId 2017003) i Brønnøy.

Les kunngjøringen her.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Beboere i sykehjem vurderes å være i høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, basert på kombinasjon av høy alder, flere kroniske sykdommer, nedsatt funksjons- og aktivitetsnivå.

 

Personer som skal hente beboer er ansvarlig for besøk utenfor institusjon.

Brønnøy kommune har besluttet at telefon knyttet til spørsmål rundt korona lokalt stenges i sommer – henvendelser rettes da til på servicetorget telefon: 75 01 20 00.
For legekontakt finner du telefonnummer her:

https://bronnoysundlegesenter.no/

Helsedirektoratet har bedt Fylkesmannen om å videresende informasjon om smittevern i forbindelse med serveringssteder og restauranter.

Les brevet her  (PDF, 47 kB)