Alstahaug, Brønnøy, Rana og Vefsn er regionssentre på Helgeland. Kommunene skal tilsette to personer til  stillinger som skal bidra i prosjektet «Framtidens digitale Helgeland».

Dette er en mulighet til å jobbe med komplekse utfordringer, og være med å forme fremtiden og sette standarden for digitalisering av offentlig forvaltning på Helgelandskysten. 

Kristine S. Wikjord er ansatt som fastlege.

Wikjord er vikar for Olga Benum fram til 31.12.19 og tiltrer ikke som fastlege før 01.01.20. Renate G. Lomsdal er Wikjord`s vikar ut året. Det vil si at de som i disse dager får brev fra HELFO om at Renate G. Lomsdal er deres nye fastlege vil etter nyttår få Wikjord som fastlege. Det vil komme nytt brev fra HELFO om dette.

Søknadsfrist er 20.august for alle jordbruksforetak. Fra 2019 er disse ordningene avviklet:

Slått av vegkant

Vegetasjonssone med åpen åker.

Andre viktige endringer er:

For tilskudd til spredning vår- vekstsesongen må all gjødsla som foretaket disponerer spres før 15.8 (§21)

Tilskudd til nedlegging/nedfelling kan også gis ved bruk av tankvogn. Men størst tilskudd gis ved å kombinere nedlegging/nedfelling med bruk av tilførselsslanger (§ 22 og § 24)

Avkorting ved manglende journal over plantevernmidler er noe skjerpet. Tilskuddet skal avkortes 100 % hvis gjødslingsplan eller journal over plantevernmidler mangler i sin helhet, eller inntil 50% for mangelfull gjødslingsplan eller journal over plantevernmidler.

 

 

Presiseringer knyttet til tilskuddsordningene for spredning av husdyrgjødsel – søknadsomgangen 2019

 

Vi har fått en del spørsmål knyttet til tilskudd til spredning i «vår-/vekstsesongen» (§21), «nedfelling/nedlegging» (§22), «rask nedmolding» (§23) og «bruk av tilførselslanger» (§24).

 

Endringene som er gjort i disse tilskuddsordningene er en følge av den nye nasjonale instruksen for regionale miljøtilskudd.

 

For søknadsomgangen 2019 er det viktig at dere legger merke til følgende:

 

 1. Foretaket kan enten søke om tilskudd til «spredning i vår/-vekstsesongen» (§21), «nedfelling/nedlegging» (§22) eller «rask nedmolding» (§23)

  Fra Landbruksdirektoratets «Instruks for regionale miljøtilskudd», side 53 under overskrifta «Spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen»: «Foretak som mottar dette tilskuddet kan ikke samtidig motta tilskudd for nedlegging, nedfelling eller rask nedmolding, siden disse øvrige tiltakene alene må innebære at storparten av gjødsla spres vår/vekstsesong».

   

 2. Miljøtilskudd for spredning i vår-/vekstsesongen (§21)

  Det kan bare gis tilskudd over denne ordningen hvis all husdyrgjødsel som foretaket disponerer spres seinest 15. august. Utdypende om formuleringen «all husdyrgjødsel som foretaket disponerer», se side 23 i veiledningsheftet.

   

 3. Miljøtilskudd for nedlegging/nedfelling (§22)

I søknadsomgangen 2018 ble det over denne tilskuddsordningen kun gitt tilskudd til nedlegging, og samtidig kun i kombinasjon med bruk av tilførelsslanger. I 2019 er det også mulig å søke om tilskudd til nedfelling (DGI e.l. ), og eventuelt også i kombinasjon med tankvogn uten bruk av tilførselsslanger.

 

 1. Miljøtilskudd for bruk av tilførsellsslanger (§24)

  Dette tilskuddet gis kun som et tillegg til enten «spredning i vår/vekstsesongen» (§21), «nedfelling/nedlegging» (§22) eller «rask nedmolding» (§23). Det er dermed ikke mulig å søke kun om tilskudd til bruk av tilførselsslanger. For å stimulere til bruk av tilførselsslanger, som blant annet bidrar til mindre jordpakking, gis det for søknadsomgangen 2019 et høyere tilskudd til bruk av tilførselsslanger og lavere tilskudd til nedfelling/nedlegging enn i søknadsomgangen 2018. Hvis søkeren kombinerer nedlegging (og fra 2019 også nedfelling) med tilførselsslanger, vil imidertid det samla tilskuddet bli det samme for søknadsomgangen 2019 som for 2018.

   

 2. Hvis noe husdyrgjødsel spres etter 15. august

Hvis foretaket søker om tilskudd over ordningen «spredning i vår/vekstsesongen» (§21), kan ikke noe av husdyrgjødsla som foretaket disponerer (se side 23 i veiledningsheftet) spres etter 15. august. Hvis foretaket derimot søker om tilskudd over ordningene «nedfelling/nedlegging» (§22) eller «rask nedmolding» (§23), kan det også spres husdyrgjødsel etter 15. august. Men for alle ordningene for spredning av husdyrgjødsel kan det bare gis tilskudd for de arealene hvor gjødsla blir spredt seinest 15. august.

 

Les mer om ordningen her.

 

Brønnøy kommune ønsker å komme i kontakt med positive, trygge og imøtekommende personer som kan tenke seg å være støttekontakt.

Her finner du skolenes starttidspunkt.

Trim med kafé og sosialt samvær onsdager kl 10.30-11.10 på Frivilligsentralen i Innerveien 42.
Oppstart 28.08.19.