Betaling av barnehage og SFO plass

Informasjon til foresatte med barn i barnehage og SFO

Aleksander Millang (37) har takket ja til stillingen som prosjektmedarbeider i prosjektet Digitale Helgeland, og starter 19. oktober. Han kommer fra stillingen som seniorrådgiver i divisjon innkreving i Skatteetaten, hvor han har jobbet i et av de største digitaliseringsprosjektene Skatteetaten har initiert de siste 10 årene. Før det var han informasjonssjef ved Statens innkrevingssentral. 

I uke 39 starter Helgeland Kraft Nett helikopterbefaring av høyspentnettet på Helgeland. Viktig info til spesielt eiere av dyr på beite.
Les mer på: www.helgelandkraftnett.no/forside/helikopter.

Ny søknadsfrist for foretakene

Fra søknadsomgangen 2020 er søknadsfristen for foretakene endret til 15. oktober. For beitelagene er søknadsfristen fortsatt 15. november. Det er mulig å starte utfylling av søknaden via Altinn 15. september. 
 
Justerte prosedyrer for søknader som leveres eller endres etter fristen 

Det er nå slik at søknader levert seinere enn 14 dager etter fristen skal avvises av kommunen, dersom det ikke er gitt særskilt dispensasjon fra søknadsfristen. Hvis det i denne 14-dagers perioden skal gjøres endringer i den leverte søknaden, må kommunen kontaktes. Se for øvrig punkt 1.3.5.
 
Flere tilskuddsordninger på samme areal

Noen tilskuddsordninger kan kombineres på samme areal. I veiledningsheftet har vi presisert hvilke ordninger dette gjelder. Under hver tilskuddordning er endringer og presiseringer i forhold til søknadsomgangen 2019 markert med rød skrift.

 

Mer informasjon om ordningen finnes på landbruksdirektoratets hjemmeside.

 

 

Renholdsavdelingen er under stor belastning. På bakgrunn av dette er vi fra og med mandag 07.09.20 nødt til å, i første omgang, stenge all aktivitet i uke 37 i følgende bygg.

 

  • Samfunnshuset, gymsal og basseng
  • Brønnøyhall
  • Salhushall, Salhus gymsal og basseng

 

Dette gjelde hele uken, dag- og kveldstid, for alle leietakere.

Alle kvinner i Brønnøy kommune født 1951-1970 inviteres til mammografiundersøkelse fra 14.9 27.10.2020. I alt 1050 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen på sørsiden av Brønnøy rådhus. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

 

Vi endrer lokalisering for testing Corona fra og med tirsdag 1. sept. 2020

Nå har Fylkesmannen laget et nytt nyhetsbrev om Inn på tunet som kan være aktuelt for gårdbrukere,kommuneansatte innenfor helse- og omsorg, skole- og oppvekst, barnevern, Nav m.fl.