Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Brønnøy kommune inviterer herved lag- og foreninger til å søke om tilskudd til aktiviteter som kan bidra til å inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter. Enten gjennom egen organisasjon eller i samarbeid med annen forening. Det er også mulig å søke fellesprosjekter med Brønnøy kommune. Målsettingen er å inkludere flere i aktive fritidstiltak.

Brønnøy kommune vil ta initiativ til et digitalt møte hvor vi går igjennom intensjonene bak tilskuddsordningen. I tillegg kan vi sammen diskutere mulige samarbeidsprosjekter eller få innspill på konkrete ideer/prosjekter.  Dette vil bli organisert som "Teamsmøte" tirsdag 24. november kl. 1800 - 1930. Delta ved å trykke her.

For informasjon om tilskuddsordningen: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Søknadsfrist er 4. desember 2020.

Har dere spørsmål, ta kontakt med SLT-koordinator Kåre Johan Råbakk. E-post: kare.j.rabakk@bronnoy.kommune.no eller telefon: 91 54 01 14