Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen, og fastsetter rammer og betingelser for hvilke nye tiltak som kan tillates og hvilke hensyn som skal ivaretas. 

Arealdelen skal være med å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av areal-, natur- og kulturmiljøressursene i kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for tiltak innenfor planområdet.

Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk og vern av arealene i kommunen.

OBS: Kommuneplanens arealdel 2018-2029 har vært på høring. Innsigelser og uttalelser til planforslaget er under behandling.

Brønnøy kommunes arealdel

 

Dispensasjon

Tiltak som er i strid med kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplan kan i utgangspunktet ikke godkjennes. Kommunen kan imidlertid etter begrunnet søknad gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Forutsetningen er at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

Søknad om dispensasjon gjøres skriftlig. Søknaden må begrunnes og berørte naboer må varsles. Les mer her

Kontaktinfo

Lill-Anita Horn
Arealplanlegger - rådgiver
E-post
Telefon 75 01 25 10