Høring Retningslinjer - Kulturelle spaserstokken

I siste kommunestyret den 18. oktober ble det lagt frem forslag til retningslinjer for bruk av «den kulturelle spaserstokken» 

Følgende vedtak ble fattet:

Retningslinjer for den kulturelle spaserstokken sendes ut på høring. Høringsfrist 10. november 2023.

 

Forslag til retningslinjene er følgende:

Den kulturelle spaserstokkens formål: 

• Å tilby profesjonell kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet til eldre. 

• Å gi et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for eldre. 

• Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. 

• Få til et økt regionalt samarbeid om kunst og kulturtilbud for eldre. Bidra til at eldre gis økt anledning til å delta på kunst og kulturopplevelser. 

• Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Tilskuddet anvendes til 

• Profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå. 

• Transport for eldre til kunst- og kulturarrangementer. 

 

Rapportering 

Det skal rapporteres til Brønnøy kommune på tildelt tilskudd innen 1.mai året etter at det er innvilget tilskudd.

Rapportering på bruken av tilskuddet er viktig da kommunene skal sende rapport til Nordland Fylkeskommune på hvordan tilskuddet er brukt innen 1. mai to år etter at tilskuddet er mottatt. 

Utbetaling av tilskudd kan bli holdt tilbake hvis utbetaling for to år tilbake ikke er rapportert. 

Søknad om tilskudd fra den kulturelle spaserstokken sendes Brønnøy kommune innen 1.februar årlig. 

Kommunedirektøren tildeler midlene etter innstilling fra Brønnøy Eldreråd. Søknader må oppfylle spaserstokkens formål og beskrive hva tilskuddet skal brukes til. 

Det skal rapporteres årlig på mottatt tilskudd innen 1.mai.

 

Høringsuttalelsen sendes til postmottak@bronnoy.kommune.no