Systemsaker

PP-tjenestens systemrettete arbeid dreier seg om å bidra til utvikling av barnehagen og skolen som system/organisasjon. Systemrettet arbeid i PP-tjenesten dreier seg om indirekte hjelp og støtte til barna/elevene gjennom styrking av systemet rundt dem. PPT skal hjelpe barnehage og skole  i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn med særlige behov. Dette skjer bl.a. gjennom deltakelse i ulike kommunale nettverk, regionale prosjekter, kurs for ansatte og foreldre i barnehage/skole, og deltakelse i spesialpedagogiske team i barnehage og skole. 

PPT kan bidra til kompetanseutvikling i barnehagen/skolen gjennom ulike type kurs, eksempelvis om språkvansker, lese- og skrivevansker, adferdsregulering, eller ulike kartleggingsverktøy. Videre kan PPT bistå med veiledning og oppfølging i saker hvor barnehagen/skolen opplever store utfordringer knyttet til læringsmiljøet i en barnegruppe/klasse.

For bestilling av slike tjenester kan styrer/rektor benytte Henvisningsskjema for systemsak.