Svarthopen rundt

Svarthopen er en relativ stor sjøpoll med trange innløp. Det gjør at det her er liten forskjell mellom flo og fjære. Dermed blir sjøen her relativ varm på ”gode sommerdager”. Rundt denne pollen er det en tursti, samt flere aktivitetsmuligheter. Følg også med på facebook-siden: Svarthopen friluftsområde.

Svarthopen er et sosialt møtested på tvers av generasjoner, både dag- og kveldstid.  Ingen steder i regionen har hatt så mange forskjellige friluftsarrangement – fra Skolejoggen til Løpskarusellen, fra Villmarksmesse til Heimevernsjubileum, fra Sanitetens dag til Mental Helse, fra barnebursdag til russefeiring, fra kulturskolekonsert til padlekurs, fra ... Også enkle tiltak, som å ha godt med kvilebenker langs turveien, har stor betydning – da området brukes mye til rehabilitering.

Badeplass

På slutten av 1930-tallet ble det etablert badeplass ved Svarthopen. Dette etter at badeplassen i Frøkenosen ble forurenset. Dette også etter at Hovøybrua ble bygd over Hestvadet. BIL kom med innspill om badeplass og i minst 20 år arrangerte idrettslaget prøver til ”svømmemerket”. I mange år bidro også Laions til vedlikehold, før Brønnøy kommune v/ park overtok.

BILs svømmegruppe gjennomførte i 2005 rydding og påkjøring av kalksand i nord-Svarthopen. Denne badeplassen har gunstig beliggenhet i forhold til nordavind. I tillegg er det etablert en fiskeplass på vestsida, ”Sigvebrygga” (2012). LHLs bygging av gapahuk i Nord Svarthopen (2015 / 2016) gjør området «fullkomment».

«Alle tiders sommer» er overskrifta i BIL-nytt nr. 3-1969: «Det er vel lenge siden en med så god grunn kunne si: Aldri så man slik en sommer. Svømmeutvalget skulle gjerne si det hver sommer. Da skulle det bli fart i svømmesporten. Nesten hele august måned var det et yrende badeliv i Svarthopen. Svømmeutvalget nyttet høvet til å arrangere prøver til svømmelandskampen mellom de nordiske land, og 156 avla prøven. Denne prøven går ut på å svømme 200 meter uansett tid. Dessuten avla 15 deltakere prøven til Ungdommens svømmemerke, …» I tillegg forsøkte 8 seg på øvelsene til Havhesten, bare livredning gjenstår.

Tursti

Høsten 1978 ble det ryddet en sti mellom flyplassen og Svarthopen (østsida). Dette arbeidet ble utført av den nyetablerte idrettslinja ved Østtun videregående skole. Turstien har gradvis blitt oppgradert til turvei. Dette etter «folks ønsker» og justert «etter flyplassens behov». Arbeidet ble bl.a. utført ved arbeidsmarkedstiltak og litt seinere av parkavdelingen.

Rundt 1990 fikk Brønnøy kommune midler fra Nordland fylkeskommune, til et ”modellområdeprosjekt”. I dette prosjektet ble det spesielt gjort en opprusting av badeplassen med bl.a. stupetårn, det ble etablert turvei fra idrettshallen / skoletunet med fylling over Hestvadet, samt turvei og bru på Migmaurneset (på vestsida av Svarthopen). Derved var den ca. 2 km lange turløypa «Svarthopen rundt» et faktum. Norsk Folkehjelp avdeling Sør-Helgeland bidro sterkt til realiseringen.

Grunneiere

Det er tre «offentlige» grunneiere knyttet til Svarthopen. Den ene er kommunen (BK); enten som eier eller som fester. Den andre er Opplysningsvesenets fond (OVF) – der Brønnøy kommune har en avtale med OVF angående friluftsområdene i Brønnøysund. Kommunen har drifter / forvalter disse områdene for OVF. Den tredje grunneieren er Avinor. Når det gjelder flyplassmyndighetene så har de gjentatte ganger bekreftet at de er bekvem med at randsonen rundt flyplassen er LNF område. Sist bekreftet i tillatelsen til etablering av turveibelysningen langs flyplassen / Svarthopen (10.09.2014).

En av Brønnøysund ILs store fortjenester er parkbelysningen rundt Svarthopen. Dette langs eksisterende turvei fra Brønnøyhallen og rundt Svarthopen. ”Belysning turvei» måtte ikke forstyrre flytrafikken eller legge hinder for flyplassens utvikling. Høsten 2014 kom en positiv tilbakemelding fra Avinor Brønnøysund.

ByggTech beskrev de tekniske forutsetningene for en slik aksept: Belysningen (”led”) skulle i hovedsak utføres med master under 7 meter, som skulle skjermes mot å lyse oppover. Der lysarmaturer fikk en høyde som ”bryter sideklareringsplanet for flyplassen”, ble det benyttet pullertarmaturer i egnet høyde. Kabel ble gravd ned i etablert turvei eller tilliggende grøft.

Prosjektet hadde en kostnadsramme på rundt 1,7 mill. kr. Dette var et stort spleiselag mellom kulturliv, næringsliv, spillemidler og kommune. Det blitt gitt 709.000,- i spillemidler. BIL var initiativtaker, byggherre og stor dugnadsaktør. Tiltaket ble fullført i 2015. Anlegget ble gitt i gave til Brønnøy kommune, som skal drifte lysanlegget. Belysningen ga folk i enda større grad muligheter til å nyttiggjøre seg en allerede etablert tilrettelegging. Tiltaket forlenger brukstiden, særlig i vinterhalvåret

Reguleringsplan

I reguleringsplanene er Svarthopen definert som friluftsområde, både på land og i sjø; herunder badeplass. Enkel tilrettelegging for friluftsliv er også i henhold til planene. I vedtatt bestemmelse står det: «I friområdene skal eksisterende naturgitte kvaliteter (terreng, vegetasjon m.m.) vektlegges ved utforming av nye tiltak. I friområdene kan det kun tillates oppført bygninger eller andre installasjoner som har naturlig tilknytning til bruken av det enkelte området.»

I reguleringsplanen (områderegulering) «Brønnøysund lufthavn med omland», vedtatt 28.10.2014, er turveien regulert til offentlig turveg. Tilretteleggingene i friluftsområdet er søkt gjennomført som universell utforming, men en har ikke klart det 100 % p.g.a. terrengets beskaffenhet. I Miljødirektoratets «kartlegging og verdisetting av friluftsområder» får Svarthopen høg verdi. Forøvrig, i kalklandskapet rundt Svarthopen er det et mangfoldig planteliv.