VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Forurensning

Forurensning er utslipp av skadelige stoffer til miljøet vi lever i. Det er forårsaket av menneskers aktivitet, og fører til ulempe eller skade på miljøet - enten til luft vann eller jord. Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, og skal derfor verne om og redusere belastninger på miljøet.

Kommunens myndighet og ansvar

Kommunen er forurensningsmyndighet for oppfølging av forsøplingssaker og saker om ulovlig lagring av brukte gjenstander

Dersom kommunen mottar henvendelser, muntlig eller skriftlig, der noen ber kommunen å følge opp en forsøplingssak og kommunen velger ikke å følge opp saken, er denne beslutningen å betrakte som et enkeltvedtak som kan påklages. Dette følger av Forurensningsloven § 37 tredje ledd om pålegg om å rydde opp i avfall og lignende eller betale for opprydding

Les mer forurensningsproblemer og kommunens myndighet og plikter på miljøkommune.no - veiviser i kommunal miljøforvaltning.