Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet med SMIL-midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger. Kommunen utarbeider egen flerårig strategi for å møte de største miljøutfordringene i kommunen. Strategien viser hvilke tiltak som er prioritert, og hvilke tilskuddssatser som kan gis. Mer informasjon om ordningen finnes på landbruksdirektoratets hjemmeside.

Tiltaksstrategier for Brønnøy kommune 2019-2022. 

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Søknadsfrist er 15.april. 

Eksempler på ulike tiltak:

  • Rydding av beite
  • Oppsett av permanent gjerde
  • Hydrologiske tiltak, bekk og elveløp
  • Tilrettelegging for allmennheten, gapahuk, stier og lignende

Søknadsskjema finner du her.

Rapportering samt anmodning om utbetaling av tilskudd gjøres digitalt via altinn. Eventuelt kan man sende rapporteringsskjema (DOCX, 53 kB) som vedlegg til e-post til kommunen om det skulle bli problemer med digital løsning.

Ta kontakt med kommunen hvis det er behov for veiledning. 

Kontaktinfo

Solfrid Sivertsen
Fagkonsulent - landbruk
E-post
Telefon 75 01 20 85
Mobil 906 03 276
Monica Riise
Fagkonsulent-landbruk
E-post
Telefon 75 01 20 85
Mobil 906 03 276