Motorferdsel i utmark

Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfarttøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag?

Da må du søke kommunen om tillatelse.

Søknad om motorisert ferdsel gjøres her:

For at vi skal kunne behandle søknaden, må følgende dokumenter ligge ved:

  • For transport for funksjonshemmede må det foreligge legeerklæring (PDF, 2 MB)
  • Kart som viser hvor du ønsker å kjøre
  • Om du skal frakte ved, skal man ha hogsttillatelse fra grunneier
  • Eventuell dokumentasjon av særlige behov
  • For transport av utstyr til hytte må eventuelt nytt eierforhold kunne dokumenteres

Hva menes med motorferdsel?

Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.

Motoriserte hjelpemidler er nyttige for en rekke formål. Samtidig er bruken av disse ofte konfliktfylt. Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. For at skog og fjell skal være fri for motorstøy har vi et regelverk som begrenser motorisert ferdsel i utmark.

Reglene skal også beskytte naturen mot skader. Kjøring på barmark kan gjøre store skader på planteliv og sette merker i terrenget. I tillegg utsettes naturen for forurensning. For å unngå interessekonflikter, er motorisert ferdsel i utmark regulert gjennom lov og forskrift.

Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag:

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag

Naturmangfoldloven

Kontaktinfo

Solfrid Sivertsen
Fagkonsulent - landbruk
E-post
Telefon 75 01 20 85
Mobil 906 03 276
Monica Riise
Fagkonsulent-landbruk
E-post
Telefon 75 01 20 85
Mobil 906 03 276