Hva er naturmangfold?

Biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning benevnes naturmangfold.

Biologisk mangfold

Mangfold av arter (dyr og planter), naturtyper og økosystem

Landskapsmessig mangfold

Med landskap menes større sammenhenger i naturen og omfatter alt fra naturlandskap til kulturpåvirkende landskap

Geologisk mangfold

Med geologisk mangfold menes variasjoner i geologiske forekomster, for eksempel spesielle mineraler, bergarter, kvartærgeologiske formelementer, forkastninger og andre områder med fossiler.

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper, landskap og geologi skal opprettholdes. En langsiktig og fornuftig bruk skal bringe naturgodene videre til fremtidige generasjoner.

Lovene, særlig naturmangfoldloven, er verktøy som skal hjelpe oss med dette. Kommunen har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for hvordan arealene i Brønnøy disponeres. Dette er en viktig og sentral rolle i arbeidet med å ivareta naturmangfoldet. Lokal forvaltning kan være utfordrende når både nasjonale målsetninger og internasjonale forpliktelser skal imøtekommes.

Naturmangfoldet omfatter økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse komponentene. Det omfatter også det landskapsmessige og det geologiske mangfoldet, som i liten grad er påvirket av menneskers aktivitet.

Brønnøy har et svært variert naturmangfold, hva angår både landskap, geologi og biologisk mangfold. Det milde klimaet og den store variasjonen i naturtyper, fra strandflatens holmer og skjær ute i havgapet i vest, til kulturpåvirket fastlandskap og skog, til upåvirket natur og høgfjell på over tusen høydemeter i øst, bidrar også til det rike biologiske mangfoldet. Enkelte arter finnes kanskje bare på noen få steder i Norge, hvorav Brønnøy kan være ett av 2-3 funnsteder nasjonalt. Det gir oss i Brønnøy et ekstra ansvar for å ivareta leveområdene til disse artene, slik at de ikke skades eller utryddes.

Forslag til videre lesning:

Regjeringens temaside om naturmangfold

Miljødirektoratet: Arter og naturtyper

Miljøstatus

Norsk naturarv

Nordisk kulturlandskapsforbund

Redd naturmangfoldet der du bor!