Verneområder i Brønnøy

Verneområder skal sikre sårbare og truede naturtyper (dvs. truede leveområder som er i ferd med å forsvinne), og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområdene våre kan beskrives som indrefileten av norsk natur. Det er derfor viktig at disse arealene forvaltes på en langsiktig og god måte. Det er Fylkesmannen som har forvaltningsansvar for verneområdene i Brønnøy.

 

Verneområde

Naturbase, faktaark

Votnmyra naturreservat

Informasjon

Mosaksla naturreservat

Informasjon

Grønlidalen naturreservat

Informasjon

Storhaugen naturreservat

Informasjon

Horsvær naturreservat

Informasjon

Hensteinen, Hårsvær og Gimsan fuglefredningsområder

Informasjon

Strengivatnet naturreservat

Informasjon

Lomsdal-Visten nasjonalpark/ 
Njaarken vaarjelimmiedajve

Informasjon
Forvaltningsplan

Ursvatnet naturreservat Informasjon